Фармакологични проучвания и механизъм на действие на маточното млечице – част 3

Кръвен серум. Л. Н. Суродейкина намира, че количе­ството на глобулнновите фракции L1 и L2 в серума на кръвта се увеличава при венозно инжектирани зайци. Общото коли­чество на белтъците не се променя, но албумините намаляват. Вероятно тази промяна на глобулините оказва благоприятно действие при някои болни от анемия.

Дихателна система. Внесено през устата или инжектирано, млечицето не изменя характера на дишането, но влияе успокояващо при бронхиална астма. Пристъпите се разреждат, намаляват и самочувствието на болния се повишава. Този ефект не може да се обясни с ваготропното действие на млечицето. Механизмът не е изяснен, може да се предполага, че се дълж на неговото действие върху надбъбречните жлези и хипо­физата.

Храносмилателна система. Внесено направо в стомаха на куче с фистула по Басов, млечицето не изменя сто­машната перисталтика, но инжектирано венозно, засилва съкра­щенията на гладката мускулатура на гладен стомах и скъсян значително паузите между тях. То възбужда напречните и на­длъжните съкращения на изолирани черва от зайци и котки и повишава техния тонус. Премахва спазмите на глад­ката мускулатура, причинени от бариев хлорид.

С вагусовия ефект на млечицето върху червата може да се обясни защо някои по-чувствителни хора след вътрешно приемане на по-големи дози млечице получават чревни раз­стройства.

Млечицето действува антагонистично на адреналина по от­ношение неговото действие на гладката мускулатура на изо­лирани черва и кръвоносни съдове. Същото установява и Лупачев.

Жлези. Млечицето действува върху надбъбречната жлеза, като повишава отделянето на адреналин. Този ефект устано­вихме, като инжектирахме малки дози млечице в артерията, която храни надбъбречната жлеза на атропинизирани котки. Вместо да се получи понижаване на артериалното налягане, то се повишаваше.

Обмяна на веществата. Маточното млечице влияе върху обмяната на веществата. Под негово влияние най-мал­ките животни по-бързо увеличават теглото си. В литературата се съобщава, че болни, получавали млечице, добивали по-голям апетит и напълнявали. Следователно то влияе положително на градивните процеси в организма.

Едновременно с това млечицето подобрява окислителните процеси. Гонар и Нгуен Ци установили при изследване на тъканния обмен, че то повишава потребността от кислород в жиз­нено важните органи — сърце, мозък, и в мускулите. В опити с дрожди ние също установихме, че то засилва дишането и увеличава отделянето на въглероден двуокис. При опити на зайци и кучета проф. Захаров и сътрудници установили, че мле­чицето засилва окислителните процеси в мозъка, повишава потребността от гликоза и нейното използуване.

Върху обменните процеси млечицето действува двуфазно в зависимост от развитието и функционалното състояние на ор­ганизма, то засилва или градивните процеси — анаболизма, или разпадните процеси — катаболизма. У по-големи бели плъхчета и пилета в периода на полово съзряване то засилва катаболистичните процеси. Същия ефект на потискане на анаболизма наблюдава Лупачев под влияние на големи дози маточно мле­чице— 0,5—1,0 на 1 кг тегло.

Млечицето влияе на кръвнозахарното ниво. У диабетично болни с атеросклероза наблюдавахме понижаване на кръвната захар. Същият ефект се получи в по-слаба степен и у здрави животни — зайци. Това действие, както се съобщава и в лите­ратурата, не е много постоянно. Неговият механизъм още не е изяснен. Изглежда, млечицето влияе върху множество регу­латорни механизми. Някои експериментални изследвания уста­новяват, че то повишава способността на скелетната мускула­тура да оползотворява по-големи количества гликоза.

Общо неспецифично действие. Много автори приемат, че млечицето принадлежи към ве­ществата с неспецифично действие. Това схващане има свое оправдание. Сумарният ефект от действието на млечицето води към общ подем на жизнените сили на организма. Физичният и психичният тонус на болните се подобрява. Подобряват се об­менните процеси, фагоцитозата, трофиката на тъканите и др. Всичко това говори за общо действие, но не трябва да се пренебрегват резултатите от фармакологичните изследвания които съвсем определено показват, че то има избирателност към редица органи и влияе на регулаторните механизми по един несъмнен начин. Сумата от неговите специфични и не­специфични ефекти се отразява върху функциите почти на всички органи и се изразява в едно цялостно действие.

Механизъм на действие. Като се има предвид влия­нието на маточното млечице върху целия организъм, трудно е да се даде характеристика на механизма на неговото действие. Вероятно причината за това се крие в неговия сложен състав. Освен общото въздействие върху обмяната на веществата ма­точното млечице има съвсем определено влияние върху вис­шата нервна дейност. То възбужда парасимпатикуса, стимулира сърцевината на надбъбречните жлези и увеличава отделянето на адреналин. Успокоява гладката мускулатура на съдовете и разширява техния просвет. Има избирателно действие към химиорецепторите в синусното възелче и чрез тях възбужда ди­шането. Но все още механизмът на редица други негови дей­ствия остава неизяснен.