Фармакологични проучвания и механизъм на действие на маточното млечице – част 2

mlechice_3Вегетативна нервна система. Нашите изследвания и изследванията на Артьомов, Бесклекоев и др. установяват, че маточното млечице проявява съвършено определено дей­ствие върху вегетативната нервна система.

То възбужда парасимпатическия нерв, като засилва неговите ефекти върху сърцето, кръвоносните съдове и гладката мускулатура. Следова­телно, то действува подобно на ацетилхолина. Ако се даде атропин на животно, вагусовият ефект на млечицето изчезва. Млечицето не влияе пряко на симпатическия нерв. В други опити се установи, че то увеличава отделянето на адреналин от надбъбречната жлеза. Това действие е известно под името никотинов ефект. Следователно влиянието на млечицето едно временно върху вагуса и симпатикуса е важен момент от неговото лечебно действие. С това отчасти може да се обясни неговото уравнсвесяващо влияние върху вегетативния дял на нервната система и положителното действие при хипертонична и хипотонична болест.

Млечицето не влияе върху вегетативните ганглии.

Съдова система. Мле­чицето разширява кръвоносните съдове, понижава артериалното налягане. Този ефект се про­явява най-добре при венозното инжектиране при опити на жи­вотни. При лечение на хора с хипертонична болест, внасяно през устата и под езика, то действува по-слабо, отколкото при мускулното инжекти­ране. Съдоразширяващият ефект се дължи на възбуждане на вагуса. Но при по-задълбочен ана­лиз се установява, че то дей­ствува и пряко върху гладката мускулатура в съдовата стена, като я разпуща. Млечицето раз­ширява кръвоносните съдове на изолирани крайници от жаба и на изолирани уши от зайци. Същия съдоразширяващ ефект получава В. Лупачев, като про­мива изолирани вени и артерии от жаба.

Маточното млечице разши­рява кръвоносните съдове, като възбужда рефлекторно и съ- додвигателните центрове. При инжектиране на разтвор на млечице във вените на едното ухо на зайче след 30 до 60 се­кунди наблюдавахме разширяване на капилярната мрежа на дру­гото ухо. То се зачервяваше силно. След няколко повторения настъпваше приспособителна реакция и ефектът намаляваше.