Антиалергични (хипосенсибилизиращи) свойства на меда

В литературата няма данни за противоалергични свойства на меда. Обратно, медиците отнасят меда към противопока­заните продукти за болните с алергични заболявания.

Има ли медът неспецифични хипосенсибилизиращи свой­ства? Опитите, проведени с морски свинчета в Института по микробиология и алергология при БАН – София, дават отго­вор на този въпрос. Сенсибилизирахме с нормален конски серум 80 морски свинчета. Половината от тях бяха подложе­ни в продължение на 40 дни на двукратни ежедневни инхала­ции по 20 мин с 30 %-ов разтвор на мед. На 10-ия ден след лечението се правеше разрешаваща доза със същия конски серум, въвеждан интракардиално. От контролни нелекувани свинчета при разрешаващата доза всички получиха тежка алергична реакция и загинаха. От лекуваните с мед след раз­решаващата доза при 52 % от животните алергична реакция не се прояви или тя беше в съвсем слаба форма и свинчетата останаха живи, а при 48 % от тях по-бавно проявяващите се алергични реакции завършиха със смърт.