Влияние на пчелната отрова върху нервната система

Въведена при експериментални условия пчелната отрова води до блоки­ране предаването на нервния импулс, изразяващо се в обратимото му пъл­но прекъсване или само в отслабването му. Това парабиотично действие се осъществява както в периферния нерв, така и в симпатиковите възли на вегетативната нервна система. Пчелната отрова затруднява също про­веждането на нервния импулс през гръбначния мозък. Този ефект се свързва не толкова с прякото действие на отровата върху нервните цен­трове в гръбначния мозък, колкото с измененията на функционалните връзки между гръбначния мозък и висшите отдели на нервната система. Пчелната отрова, както и повечето животински отрови, влияе на ретикуларната формация и е способна да наруши субординационните отношения между висшите и нисшите нервни центрове, т.е. тя е в състояние да бло­кира нормалните връзки в нервната система.

Орлов установява, че пчелната отрова има изразено холинолитично действие върху централната нервна система, дължащо се на потискането на циклооксигеназата (простагландинсинтетазата), зато­ва я разглежда като „централен холинолитик“.

Пептидните фракции Оа и Ор, както и пълната пчелна отрова, проя­вяват отчетлив болкоуспокояващ ефект, установен както клинично, така и експериментално. В сравнение с аспириноподобните аналгетици пчел­ната отрова и фракциите и Оа и Ор са със значително по-силна аналгетична активност. ЕД50 (ефективна 50 % доза) на фракция Оа в тегловно отно­шение е 5000 пъти по-малка от тази на аналгина, а в моларно – около 250 000 пъти. Това е особено важно и като се има предвид, че тези фракции не са токсични, проличава големият им терапевтичен индекс (LD50/ED50) – над 6000 за фракция Оа и 700 за фракция Ор. За голяма част от ненаркотичните аналгетични препарати той е между 10 и 50.

През последните години бе установено, че простагландините сенсибилизират периферните болкови рецептори, т.е. снижават прага на болковото дразнене. Ненаркотичните (аспириноподобните) аналгетици потис­кат активността на циклооксигеназата в тъканите, намаляват синтезата на простагландините и по този начин снижават болковия праг (Ферейра Монкада, 1972).