Високомолекулни фракции

Хиалуронидаза. Ензим, разграждащ хидролитично хиалуроновата кисели­на и други полизахариди, известни като мукополизахариди, които участ­ват в състава на съединителната тъкан (междуклетъчното й вещество) и на клетъчните мембрани. Действието на ензима обуславя увеличената проходимост на тъканите и на самите клетки, респективно проникването на отровата в дълбочина. Хиалуронидазата е термолабилен ензим. Кръв­ната плазма и хепаринът потискат активността му. Той притежава алергизиращи свойства.

Фосфолипаза А. Превръща фосфолипидите в токсични съединения, които от своя страна разрушават червените кръвни клетки (индиректно хемолитично действие). Фосфолипазата понижава съсирването на кръв­та и нарушава процесите на тъканното дишане. На увреждането на фосфолипидната структура на нервните влакна най-вероятно се дължи блокира­нето на нервния импулс. Фосфолипазата е най-силният антигенен и алергенен компонент от състава на пчелната отрова.

Кисела фосфатаза. При гелфилтрацията ензимът се отделя в три бел­тъчни фракции с твърде големи относителни молекулни маси: 55 000, 150 000, 200 000. Наличието на въглехидрати в молекулата показва, че киселата фосфатаза е сложен белтък — глюкопротеин. Ензимът е термо­лабилен, но сравнително устойчив при съхранение на отровата при обик­новени условия. Не е токсичен. Има антигенни свойства, обуславящи свръхчувствителността към отровата. Не е известна биологичната му роля.

Алфаглюкозидаза. Ензим с глюкопротеинна структура и особено голяма молекулна маса (170 000). Той е термолабилен с голяма чувстви­телност към високи температури и неблагоприятни условия на съхране­ние. Не проявява токсични свойства. Биологичната му роля като компо­нент на пчелната отрова е неизвестна — предполага се, че е остатък от ензи­мен комплекс, разграждащ някои природни гликозиди в нектара и пра­шеца. Знае се, че е антиген и вероятно притежава алергизиращи свойства.

Лизофосфолипаза (фосфолипаза В). Превръща молекулата на ток­сичния лизолецитин в нетоксично съединение. Той е глюкопротеин със сравнително малка молекулна маса (22 000), съдържащ 2,6 % въглехи­драти. Ензимът е термолабилен. Биологичното му предназначение е да не­утрализира токсичното действие на фосфолипазата А. Антигенните му свойства не са достатъчно изследвани, но големината на молекулата му дава основание да се предполага, че има алергизиращи свойства.