ВИДОВЕ НЕКТАРЕН МЕД

medКогато в състава на меда участвa нектар от един вид растения, медът се нарича монофлорен, а когато е събиран от цветовете на различни видове растения, той е полифлорен. Еднороден мед се среща твърде рядко. На практика отнасянето на меда към един или друг вид става въз основа на цвета, аромата, ботаническата анамнеза и вкуса на преобладаващия в него нектар.

През последните години много системни проучвания показаха, че съществуват различия в химичния и физичния състав на отделиите видове мед. Установени бяха сортове мед с по-силно или по – слабо изразени протнивомикробни, хранителни и лечебни свойства. Медът възприема хранителните и лечените свойства на растенията, от които е получен. Това откри широки хоризонти пред съвременната хранително-вкусова и биологична медицинска наука за получаване на високохранителни и лечебни сортове мед.

Модерното пчеларство, поставено на на­учни основи, дава възможност на човека да направлява трудовия живот на пчелното семейство. След като се изучиха условните ре­флекси на пчелите, се откри начин за направляване па летежа им и за събиране на нектар от желан вид растение. Това приучване или „дресиране“ на пчелите се постига чрез предварително под­хранване със сиропи, които се ароматизират с миризмата на съот­ветните цветове. По този начин се създава възможност за получаване на монофлорни и полифлорни сортове мед съобразно тяхното предназначение. Нектарните видове мед могат да бъдат толкова, колкото медоносни растения има. На територията на на­шата страна виреят много видове медоносни растения, от които пчелите могат да събират нектар и прашец. Много от тях са ле­чебни растения, което дава реална възможност у нас да се полу­чават различни сортове лечебен мед.