Пчелна отрова

pchelna-otrova9Пчелната отрова се получава изцяло от организма на пчелите. Тя е секрет от жилещия им апарат, чието биологично предназна­чение е да защищава пчелното семейство от неговите врагове.

Отровата се секретира от две тънки тръбичковидни, непра­вилно нагънати жлези — „голяма“ и „малка“, разположени в края на коремчето на пчелата. „Голямата“ жлеза, наречена още „кисела“ поради киселата реакция на нейния секрет, се влива в крушовидно резервоарче, което служи за събиране на токсичния й секрет. Изходният край на резервоарчето се от­варя в началната част на отровопроводящия канал на жилото. Тук се влива секретът и от по-късата „малка“ жлеза, известна като „алкална“.

Химичният състав на секретите на двете жлези не е изслед­ван със съвременни методи и средства. Предполага се, че основ­ната част на отровата се отделя от голямата жлеза, киселият секрет на която придава ниското pH на отровата. Малката жлеза отделя незначително количество секрет, в който се съ­държат и мастоподобни вещества. Това дава основание да се предполага, че секретът й изпълнява ролята на смазваща жи­лото течност.

Добре известните свойства на отровата да предизвиква бол­ка, оток и зачервяване на мястото на ужилването са пряко свързани с биологичното й предназначение. Отровата трябва само да пропъди търсещия храната на пчелното семейство на­падател, без да го умъртвява, защото това би влошило хигие­ната и нормалния живот на семейството.

Тази особеност на биологичната роля на пчелната отрова според съветския учен проф. Артьомов е допринесла за еволюционното формиране на токсичните й свойства. От своя страна организмът на бозайни­ците, включително и на човека, е реагирал защитно на дей­ствието на отровата чрез преустройство и мобилизиране на своите хормонни, имунни и нервни фактори за запазване на жизнените си функции и на регулаторните си възможности. Така според проф. Артьомов пчелната отрова филогенетично е придобила ценни фармакологични свойства, някои от които човекът е използувал още от древността.

Освен за пряко увреждане на нападателя пчелната отрова има и предназначението да предизвиква „алармена реакция“ за мобилизиране активността на пчелите-работнички при въз­никнала опасност. Това се постига с отделянето от отровата на леснолетливи вещества, които бързо достигат обонятелните ре­цептори на пчелите и рязко увеличават агресивността на пчел­ното семейство.