Пчелен мед

med_9Пчелният мед е бил използуван като храна от първобитния човек дълго време преди активното практикуване на пчелар­ството. Той е получавал мед от гнездата на дивите пчели, раз­положени в хралупите на дърветата, във входовете на пеще­рите и в пукнатините на скалите. С развитието на древната ци­вилизация медът се използувал не само като храна, но и ка­то лечебно, козметично и консервиращо средство. Сега основ­ното количество пчелен мед се използува за храна, а известна част — в медицината и диететиката.

Общото световно годишно производство на мед варира в известни граници по различни причини. Напоследък е над 700 000 t. Най-голямо количество мед се получава в СССР, САЩ, Китай, Мексико и в някои други страни. С най- голям среден добив на мед от пчелно семейство (kg) по данни на Crane са Канада (57), Израел (40), Австралия (37), Мексико, Аржентина и Нова Зеландия (30), Швеция и САЩ (25). Средният добив е по-висок в страните от Океания и от Северна, Южна и Централна Америка, което е свързано с кли­матичните и природните условия, с броя на семействата на 1 km2 и др. Средната годишна консумация на мед на лице от населението е най-голяма в Северна Америка (700 g), а най- малка — в Азия и Африка. От отделните страни най-много мед се консумира в Холандия (2 kg), ФРГ и Канада (1 kg) и т. н. Броят на пчелните семейства сега е около 50 млн., а на пче­ларите — 6 500 000.

През 1963 г. в света са произведени около 500 000 t мед, броят на семействата е бил 40—45 млн., а на пчеларите —5 млн. Като се сравнят тези данни с данните за последните години, се вижда, че в света има тенденция към увеличаване на про­изводството на мед, на пчелните семейства и на пчеларите. Все пак напоследък се наблюдава известно стабилизиране на добива на мед. Това се дължи на фактори, които влияят разнопосочно. От една страна, уедряването и специализацията на пчеларството, приложението на нови по-ефективни технологии и на пчеларски инвентар и създаването на по-продуктивни по­роди пчели водят към увеличаване на количеството на меда. От друга страна, неблагоприятно влияят използуването все по­вече на химични средства за защита на растенията, намалява­нето на нектароносната растителност поради разработване на все по-големи площи земя, болестите по пчелите и по пило­то и др.

У нас призводството на мед през периода 1970—1980 г. ва­рира от 5000 до 7000 t, а годишната консумация на мед на лице от населението е над 500 g. Количеството на изкупувания мед се увеличи значително в сравнение с периода преди 1969 г. Средните добиви на мед обаче все още са твърде ниски и не съответствуват на възможностите.