Макар и позабравен преди време, познатият от хилядолетия на предците ни пчелен прашец започва да привлича все повече внимание през последните години. Имащ всички характеристики на т.нар. суперхрани, той е леснодостъпен, лесен за приготвяне и консумация, а също така има редица незаменими качества както за обикновените хора, желаещи за живеят здравословно, така и за атлети

Медът може да бъде смесван с най-различни продукти: тръстена захар, картофена, царевична и други каши, с брашно, тебешир, дървесни стърготини и други зърнести вещества. Страничните примеси се установяват лесно. В епруветка или колбичка се поставя проба от меда и се прибавя дестилирана во­да. Медът се разтваря и на дъното или повърхността се появява примесът. При

За запазването на високите хранителни и лечебни свойства на меда голямо значение има съхранението му. Известно е, че медът, съхраняван при подходящи условия, може да запази свойствата си десетки години. В много литературни източници се съобщава, че при разкопки в някои пирамиди в околностите на Гиза (Египет) са намерени съдове с мед, който и сега

Преди създаването на съвременните пчелни жилища изземването на меда от питите се е извършвало по примитивен начин. Пчелните семейства са били задушавани с дим, след това отрязвали питите с мед, смачквали ги или притискали с тежести, като оставяли да изтича меда в съдове. Други са практикували оставяне на питите с мед на слънце или ги

Полски мед. Получава се от нектара на полските цветя. Тъй като нашата страна е богата на разнообразна полска медо­носна растителност, трудно би могло да се даде точно описание. Цветът му ва­рира от безцветен до оранжевожълт. Кристализнрва бързо, има приятен аромат и сладък вкус. В мед, произхождащ от пчелини покрай населените места, понякога може да преобладават

Мед от липа. Дребнолистна липа, едро­листна липа и сребролнстна бяла липа. Този мед спада към най- доброкачествените и търсени видове. Има приятен аромат на ли­пов цвят, сладък вкус и слабожълт цвят. Бързо кристализирва на дребни зърна. Съдържа 39,27% фруктоза и 35,05% глюкоза; pH—3,7. Притежава подчертани хранителни и лечебни свойства. Антибактериалното му действие е изразено спрямо

Мед от глухарче. Много срещащо се растение из ливадите, пасищата и край пътищата. Пчелите приготвят от нектара му мед със златистожълтеникав цвят, силен аромат и приятен вкус, кристализирва бързо в дребнозър­неста маса. Съдържа 41,50% фруктоза и 35,64 % глюкоза. Има противомикробнн и антипротозойни свойства. При поленовия ана­лиз се установяват специфичните за глухарчето поленови зърна. Препоръчва

Мед от акация (Robinia pseudoacacia L). Получава се в големи количества предимно в Крайдунавските райони. Принадлежи към висококачествените видове мед. Пресен, тoкущо центрофугиран поставен в стъклен съд, той е прозрачен, кристализира трудно и дребнозърнесто и добива бял (млечен) цвят, има приятен вкус и аромат. Съдържа 40,35% фруктоза и 35,98% глюкоза; рН—4[1]. В седимента преобладават поленовите

Съществуват няколко метода за определяне сортовете мед: органолептнчен, чрез електропроводимост и поленов анализ. Органолептичният използва като критерии цвета, аромата и вкуса на меда и това определение може да се приеме за условно. Електропрово­димостта на меда също не можем да приемем като показател за точност, тъй като съобщенията на авторите, работещи в тази на­сока, са противоречиви.

Когато в състава на меда участвa нектар от един вид растения, медът се нарича монофлорен, а когато е събиран от цветовете на различни видове растения, той е полифлорен. Еднороден мед се среща твърде рядко. На практика отнасянето на меда към един или друг вид става въз основа на цвета, аромата, ботаническата анамнеза и вкуса на