В енергетичния баланс на организма на топлокръвните жи­вотни и човека главно място заемат въглехидратите. За своите дневни нужди човек употребява около 500 г захари, които освобождават около 2050 калории топлинна енергия. Две трети от общото количество енергия, необходима за поддържане на всички жизнени процеси, човек получава от захарите — тръстена, млечна, гроздова, овощна, скорбяла и

Шкендеров проучва по експериментален път опасността от ток­сично увреждане на организма с пчелна отрова. В резултат той установява, че пчелната отрова, прилагана продължително време (6 месеца) в коли­чество, равняващо се два пъти на максималната терапевтична доза, не пре­дизвиква токсично увреждане на организма. За да се получат промени в някои биохимични показатели, свързани с фармакологичния ефект

Според Артемов взаимодействието между пчелите и млекопитаещите през хилядолетията е имало важни последствия. От една страна, пчел­ната отрова се е усъвършенствала като фактор, действащ върху най-важните и уязвими системи на организма – нервната и кръвоносната, а, от друга, организмът на млекопитаещите в процеса на противодействие и мобилизиране на защитните си сили се е приспособил за

Славяните, които са населявали в миналото нашите земи са се занимавали с отглеждане на пчели. За тях пчеларството е било любимо мирно занятие. На трапезата в многолюдните славянски семейства медът е заемал почетно място, а на го­стите била поднасяна вкусна медовина. Войнствените български племена, дошли на тези земи, не познавали отглеждането на пчелите, но постепенно

В литературата няма данни за противоалергични свойства на меда. Обратно, медиците отнасят меда към противопока­заните продукти за болните с алергични заболявания. Има ли медът неспецифични хипосенсибилизиращи свой­ства? Опитите, проведени с морски свинчета в Института по микробиология и алергология при БАН – София, дават отго­вор на този въпрос. Сенсибилизирахме с нормален конски серум 80 морски свинчета.

За своя организъм пчелите се нуждаят от същите градивни вещества, както и другите животни — въглехидрати, белтъци, мазнини, минерални вещества, вода и витамини. Всички веще­ства с изключение на въглехидратите пчелите си набавят от цветния прашец, преработен от тях във вид на пирга. Основен енергетичен източник за жизнените процеси на тялото на пчелата са въглехидратите, които

Медът е продукт, получен от нектара на цветните растения. За неговото преработване основно значение има жизне деятелността на пчелите. Пчелите събирачки летят от цвят на цвят, вмъкват нежните си хоботчета в дъното на цветните венчета и събират нищожни капчици нектар. За да приготвят 1 кг мед от цветя, намиращи се на километър и половина от

Въведена при експериментални условия пчелната отрова води до блоки­ране предаването на нервния импулс, изразяващо се в обратимото му пъл­но прекъсване или само в отслабването му. Това парабиотично действие се осъществява както в периферния нерв, така и в симпатиковите възли на вегетативната нервна система. Пчелната отрова затруднява също про­веждането на нервния импулс през гръбначния мозък. Този

От много хиляди години пчелата е отглеждана от човека. Нейният мед е бил високо ценен като храна и лекарство, но никой не е подозирал колко голямо значение за практиката имат тя и продуктите от нейната жизнедеягелност за здравето на човека. Първите пчелни продукти, употребявани още от древните народи, са медът и пчелният восък. По-късно започват

Болна-  68 г., учителка. От дълги години се оплаква от постоянни болки в двете колена, които свързва с продължителното стоене права при работа. Болките са особено силни до раздвижването им. Приблизително от една година болките се усилили много, колената — отекли, сковали се, клякането се затруднило. Най-силно са проявени болките по вътрешната страна на коленните