Химичният състав на пчелната отрова е много сложен. Много научни работници са посветили своя труд за неговото изучаване (Нойман, Хаберман, Артьомов). Пчелната отрова съдържа вода (59 до 70%), белтъци, липоиди, органични съе­динения с малка молекула и минерални вещества. В белтъч­ната част са установени следните групи вещества: свободни аминокиселини, фракция 0—недостатъчно изучена, фракция I и фракция

Дозировката на маточното млечице се движи в границите на 2—3 до 100 и повече милиграма дневно. При тези дози то се понася леко и по правило не дава никакви смущения. Шовен приложил на хора по 12 г млечице и не наблюдавал други сму­щения освен стомашно-чревни разстройства. Ние прилагахме на бели мишки разтвор от маточно мле­чице

Лечението с пчелна отрова е също така старо, както и лече­нието с меда. Народите от дълбока древност познавали действие­то на пчелните ужилвания върху здравия и болния организъм. Народната медицина в много страни лекува с ужилвания от пчели. У нас отровата на пчелата е известна като „лечебна отрова“. В с. Караново, Бургаско, и в някои селища

Бронхиална астма. Повечето автори опре делят маточното млечице като невротропно средство, което влияе както на централната, така и на вегетативната нервна система. То по­вишава нейната трофична функция и нормализира тонуса на симпатикуса и парасимпатнкуса. Млечицето е изпитано и на болни, страдащи от бронхиална астма. Резултатите от наблюденията на редица автори са по­ложителни. Е. Б. Несмеянова

Пчелната отрова се отделя от специални жлези, разполо­жени в крайната част на коремчето на пчелата. Те са свързани чрез тясно каналче с жилото, което у пчелите е отбранително приспособление. То се състои от две хигинови неподвижни части, образуващи жлебче, един плъзгач и две подвижни хитинови иглици с 8—10 четннки. Този прибор е свързан с две

Общоукрепващото действие, което маточното млечице оказва върху организма, се отразява най-благоприятно на дейността на сърдечно-съдовата система. Млечицето нормализира съ­довия тонус. Особено добре се повлиявали хора с хипотонични състояния. При тях пониженото кръвно налягане се покачвало до нормата и се задържало дълго време след лечението. Редица експериментални и клинични наблюдения показват, че млечицето влияе благоприятно и

Най-простата форма на използуване на млечицето е да се приема в пресен вид направо от маточниците. У нас и в други страни народът употребява млечице заедно с пилото. Много пчелари и сега препоръчват да се взема прясно млечице на­прави от майчините килийки веднага след изваждането им от кошера. Но понеже то се приемало в неограничени

През последните години твърде много се пише за лечебните свойства на маточното млечице. Увлечението е твърде голямо. Известни среди на Запад, които са материално заинтересовани, го представят като универсално лечебно сред­ство, способно да лекува всички заболявания. Тази заинтересова­ност е причина да се правят опити за неговото фалшифициране. Независимо от това може с право да се

Действие върху дихателната система. Доброто действие на меда като подпомагащо средство при лечение на белодробни заболявания и особено на горните дихателни пь тища е почти забравено. Медът не действува на причината на болестта, но в много случаи влияе благоприятно на нейното протичане. Няма експериментални данни, които да доказват, че медът потенцира действието на лекарствата. Редица

Действие върху раневия процес на кожата и лигавите ципи. Медът има подчертано действие върху раневия процес на външните телесни обвивки и лигавите ципи. За това свидетелствуват множество древни писмени памет­ници народни начини на лечение, клинични и някои експери­ментални наблюдения. В древноегипетските медицински паметници, открити от Г. Еберс и Е. Смит, медът се препоръчва като добро