Най-добри лечебни резултати са получени по метода на пчелоужилването при поясно-кръстцови радикулити, торакални невралгии, невралгия на троичния нерв и по- слаби — при невралгия на седалищния нерв. На 71 болни с поясно-кръстцов радикулит в клиниката по обща хирургия на Втори московски медицински институт проф. Г. П. Зайцев и В. Т. Порядин приложили разработения от тях

В народа е разпространено разбирането, че пчеларите рядко боледуват от ставен ревматизъм. Такива сведения има от на­родната медицина на нашия народ и други страни. Това схва­щане се потвърди от наблюденията на много лекари в редица лечебни заведения в Съветския съюз и някои за­падни страни. Експерименталните изследвания и клиничните наблюдения установяват, че пчелната отрова има противо­възпалително

Народният опит и отделните наблюдения на някои лекари в миналото са послужили като основа за по-задълбочено из­учаване действието на пчелната отрова при различни заболява­ния. Лечебните резултати от клиничното приложение на отро­вата потвърдиха народния опит и твърде много се разшириха, но все още много страни от механизма на нейното действие остават неизяснени. Лечебното действие на пчелната

Метод на пчелоужилване. Народният начин на при­ложение на пчелната отрова — пчелоужилването —се е наложил в много болнични заведения на Съветския съюз: Втори мос­ковски мед. институт —Г. П. Зайцев; Ленингр. мед. институт на името на И. П. Павлов — Криволуцкая; Ленинградски сан,- хиг. мед. институт — Е. М. Алескер. Методът за директното прилагане на пчелната

В лечебната практика се използуват различни препарати, съдържащи пчелна отрова. Те представляват водни или мас­лени разтвори, линименти (течни мазила), унгвенти и таблетки. Препарат КФ1—венапиолин (съвет.). Маслен разтвор, 1 мл съдържа 2 до 3 единици отрова (1 единица е равна на отровата от една пчела — 0,0002 г). Прилага се инжекционно — интрадермално на мястото на

Централна нервна система. Върху функциите на мозъчната кора пчелната отрова влияе рефлекторно и ди­ректно. Тя усилва процесите на възбуждение. При постепен­ното повишаване на дозите настъпват фа­зови явления и пълно прекратяване на условните рефлекси. При повтаряне на големите дози диференцировката се нару­шава, настъпва разлято защитно задържане на процесите в мозъчната кора. В малки дози пчелната отрова

Пчелната отрова, приложена в лечебни дози, предизвиква местни и общи явления. Местните явления се дължат на липоидната фракция — летливите вещества и хистамина, които се съдържат в нея. Ефектът от местните явления не се ограничава само в мя­стото, където е приложена отровата, а се разпространява и на по-отдалечени органи и системи. По нервнорефлекторен път отровата

Детските хипотрофии са дълбоки смущения в храненето на децата. Децата от най-ранна възраст изостават силно в развитието си, отслабват и придобиват старчески вид. В 1956 год. Саруи и Рафи са лекували 8 кърмачета с лиофилизирано маточно млечице, инжектирано подкожно. Всички деца с детска хипотрофия преди това били безуспешно лекувани с други лечебни средства. Млечицето било

Чувствителност на микроорганизмите. Пчел­ната отрова проявява твърде голяма антибактерийна активност. Чехълчето и други инфузории загиват момен­тално при въздействие с отрова, разредена 1:10000, а при разреждане 1:50000 — след 30 секунди. При това разреждане тя убива всички микроорганизми. Установено е обаче, че при разреждане 1:500000 отровата стимулира развитието на чехълчетата. Подобно двуфазно действие проявяват и други

Маточното млечице, приложено на хора, повишава апетита, усилва окислителните процеси и ускорява растежа. Под негово влияние организмът се развива по-бързо, напълнява, добива бодро настроение, увеличава съпротивителните си сили. Общоукрепващото действие на млечицето се отдава на не­говото богато съдържание на витамини, соли, микроелементи, незаменими аминокиселини и др. Счита се, че то регулира функ­циите на много жлези