Въглехидратите са основният компонент на меда. Съ­ставляват 95—99% от сухото вещество. До разработването на съвременните методи за анализ се смяташе, че медът съдържа само глюкоза, фруктоза, известно количество захароза и декстрин. Приложението на различните хроматографски методи за изследване на въглехидратите в меда даде въз­можност през последните 25 години да се проведат по-задълбо- чени и системни

Пчелите изсмукват нектара от нектарниците с хоботчето си и го събират в медовото си стомахче. През това време в некта­ра попадат ензими (инвертаза, диастаза, глюкозооксидаза), кои­то се отделят непрекъснато от хипофарннгеалните жлези, раз­положени в главата на пчелите. По този начин суровият про­дукт се обогатява с инвертаза, която играе главна роля при пре­връщането на нектара в

В някои видове нектар трите вида захари са в приблизително ед­накво количество (сем. Fabaceae). Съотношението между фруктозата и глюкозата също се изменя в широки граници, като обикновено е по-голямо от 1,0 и достига 28. Такова е съотно­шението и между фруктозата и глюкозата в нектара на ака­цията, кестена, детелината и много други растения от сем. Lamiaceae.

Пчелният мед е продукт, който се получава чрез преработване на нектара и на маната от медоносните пчели. В зависимост от произхода си медът се разделя на два основни вида —    нектарен и манов. Нектарният мед може да бъде монофлорен, получен от нектара на един вид растения, или пблифлорен, получен от различни видове нектар. Мановият мед

Пчелният мед е бил използуван като храна от първобитния човек дълго време преди активното практикуване на пчелар­ството. Той е получавал мед от гнездата на дивите пчели, раз­положени в хралупите на дърветата, във входовете на пеще­рите и в пукнатините на скалите. С развитието на древната ци­вилизация медът се използувал не само като храна, но и ка­то

Освен храносмилателна пчелите, майката и търтеите имат дихателна, кръвоносна и отделителна система. Органите на дишането са сложна мрежа от тръбици (трахеи), съединени в обща система, разположени в цялото тяло и достигащи клетки­те. По този начин клетките се снабдяват непосредствено с кислород. Кръвоносната система както и при останалите насекоми е отворена, тъй като кръвта (хемолимфата) преминава

В класификацията на насекомите обикновената медоносна пчела (Apis mellifera) принадлежи към разред Ципокрили на­секоми (Hymenoptera), семейство Пчели (Apidae) и род Жи­лещи медоносни пчели (Apis). Биологично пчелите се харак­теризират със задружния си живот в семейства, съставени от няколко десетки хиляди индивида, т. е. те са обществено живее­щи насекоми. Отделните индивиди в семейството са напълно за­висими и

Пчелната отрова е силнодействуващо вещество, близко по свойства до змийската отрова. Количеството отрова, което една пчела носи, обаче е малко и не предизвиква съществени смущения в човешкия организъм. Но множество ужилвания може да причинят сериозно увреждане на здравето. Според някои автори смъртната доза на пчелната отрова е около 500 едновременни ужилвания — приблизително 50 мг.

Добър лечебен ефект е получен от Г. П. Зайцев и сътруд­ниците му при лечението на облитериращите ендартериити и атеросклерозата на съдовете на долните крайници. Тези заболявания Зайцев разглежда като местна проява на заболяване, засягащо целия организъм. Ендартерните се дължат на нервносъдови смущения в артериолите на долните крайници. Вслед­ствие спазми и възпалителни изменения във вътрешната стена

Пчелната отрова е намерила място и в стоматологичната практика. Р. Г. Синицин от Одеския научноизследователски ин­ститут приложил препарата мелисин при парадонтоза на 165 ученици. Препаратът бил внасян йонофоретично и инжек­ционно в лигавицата около зъба. Проверката след 2—3 години установила, че в 60°/о от децата резултатът е бил добър. Фузоспирилозната симбиоза изчезнала. В народната медицина пчелната