Нектарен мед

med_1Получава се от нектара на цветните растения. Летейки от цвят на цвят, пчелите изсмукват с хоботчетата си от дъното на цветните венчета малки количества нектар. В медовото им стомахче (гушка) нектарът се смесва с ензими, а след това се отнасят във восъчните килийки на питите.

Нектарът е сладък ароматичен сок, който цветовете от­делят от нектарниците. Химичният му анализ показва: вода – 78,78 %, инвертна захар – 5,57 %, азотни вещества и белтъци – 0,21 %, тръстена захар – 11,42 %, органични киселини – 0,10 %, декстрин – 1,62 %, минерални соли – 0,19 %, неорганични ве­щества – 0,11 % и др.

Превръщането на нектара в мед е сложен физичен, хими­чен и физиологичен процес. След като се върне в кошера с пълна с нектар гушка, пчелатанектаросъбирачка отваря ши­роко горната си челюст и изкарва капчицата нектар на пред­ната част на хоботчето си. Пчелата-приемник приема с хо­ботчето си нектара и започва да го превръща в мед. Обработ­ката се изразява в многократно изваждане на капчицата не­ктар между устните и връщането й обратно в продължение на около 20 минути. При тази процедура нектарът губи значи­телна част от водното си съдържание и се насища с ензими (инвертаза, амилаза и др.), отделяни от слюнчените жлези на пчелата. Последните инвертират захарозата до глюкоза и фруктоза. Обработеният нектар се поставя във восъчните ки­лийки за узряване и след 3-4 дни захарното му съдържание достига 76 – 80 %. След сгъстяването на нектара пчелите го пренасят в други килийки, където завършва узряването му и той се превръща в зрял мед. Едва тогава пчелите запечатват с восъчни капачета пълните килийки с мед.

За да съберат 1 кг мед, пчелите трябва да обработят 3 кг нектар, да изминат 140 000 км, да посетят най-малко 1 600 000 акациеви, 4 000 000 еспарзетови или 6 000 000 Детелинови цветчета. При добра паша едно пчелно семейство може да събере дневно до 6 кг мед. Когато нектарният мед е събран от цветчетата на един вид растения, той се нарича монофлорен (липов, акациев, детелинов, слънчогледов и т. н.). Мед, полу­чен от нектара на повече видове растения, е известен като полифлорен (полски, планински, ливаден). На практика ед­нороден мед се среща твърде рядко.