Начини на приложение на пчелната отрова

pchela_9Метод на пчелоужилване. Народният начин на при­ложение на пчелната отрова — пчелоужилването —се е наложил в много болнични заведения на Съветския съюз: Втори мос­ковски мед. институт —Г. П. Зайцев; Ленингр. мед. институт на името на И. П. Павлов — Криволуцкая; Ленинградски сан,- хиг. мед. институт — Е. М. Алескер.

Методът за директното прилагане на пчелната отрова е прост и лесен. Затова се въз­приема от много автори. Според проф. Г. П. Зайцев той дава по-добър резултат от препаратите, съдържащи пречистена пчелна отрова. По негово предложение научният медицински съвет при Министерството на здравеопазването в СССР е утвърдил през 1957 год. специална инструкция за пчелоужил­ването.

Методът се състои в следното. След клинично изслед­ване на болния се правят 2 биологични проби за чувствител­ност към отровата. При първата проба се прави едно ужилваме в областта на кръста и жилото се изважда след 5 — 10 се­кунди. Следния ден урината се изследва за албумин и захар и се прави втората проба. Жилото се оставя 1 минута. В ко­жата прониква половината от отровата на пчелата. Урината отново се изследва. Лечението се започва, ако организмът по­нася отровата. То се прави в цикли от 15 сеанса, по един през ден. Жилата се изваждат 1 час след ужилването. Всяка седмица урината на болния се изследва. Между циклите се прави почивка по няколко месеца. Лечението може да се про­вежда в стационарна или амбулаторна обстановка.

При този метод за лечебния процес имат значение не само общите и резорбтивните явления, но и местните в чувствителните кожни зони (зоните на висцерокутанните рефлекси). За усилване ефективността от лечението болните се съветват да вземат всеки ден по 25 до 100 г пчелен мед.

Броят на пчелоужилванията и схемите на лечението зависят от естеството на заболяването. В инструкцията са дадени след­ните примерни схеми:

При анкилозираща спондилоартроза в един сеанс може да се поставят 20 до 25 пчели — 2 ужилвания в об­ластта на парашитовидната жлеза и останалите по хода на гръбначния стълб.

При ревматични и инфекциозни пол и артрити — общо до 20 ужилвания в сеанс — 2 над паращитовндните жле­зи и останалите в областта на поразените стави.

При заболявай ия на периферната нервна си­стема — по хода на поразените нерви. При поясно-кръстцовите радикулити в кръстцовата област — в сеанс от 8 до 12 ужилвания.

При ендартериити и атеросклероза на съдовете на крайниците пчелните ужилвания се правят по хода на съдовете и в областта на кръста в сеанс от 8 до 12.

Метод на йонофореза. Пчелната отрова може да се внася през кожата в тъканите с галваничен ток по метода на йонофорезата. Пчелната отрова прониква през двата полюса — анода и катода. Пуща се галваничен ток със сила 12—20 ма. Процедурите се правят през ден по 20—30 минути, общо от 15 до 20 в курс, първите 2 дни с 5 мл разтвор на пчелна отрова, вторите 2 дни с 10 мл и следващите с 15 мл. Ме­тодът е показан при заболявания на ставите и други органи. Лечението трябва да се предшествува от проба за чувствителност.

Метод на инхалация. Водните разтвори на пчелната отрова може да се поставят в чашката на обикновените инха­латори с водна пара или аерозолните апарати. Инхалациите на аерозоли, съдържащи пчелна отрова, се използуват за лечение на бронхиална астма.

Лечебни показания. Пчелната отрова се прилага при хипертонична болест в I и II стадий, ирити и иридоциклити, трофични язви и бавно гранулиращи рани, ендартериити и ате­росклероза на съдовете на крайниците, тромбофлебити, радикулити, ишиас, невралгия на лицевия нерв, полиневрити и ивтеркостални невралгии, неспецифични инфекциозни полиартрити, ревматични полиартрити, ревмокардити, ревматични заболявания на мускулите, деформиращи спондилоартрози, бронхиална астма, начални стадии на тиреотоксикоза.

Противопоказания. Лечението с препарати, съдържа­щи пчелна отрова, и особено по метода на пчелоужилването е противопоказано при идиосинкразия, повишена чувствителност, болести на черния дроб, Адисонова болест, диабет, тежки ин­фекциозни болести, гнойновъзпалнтелни процеси, бъбречни заболявания с хематурия, психични заболявания, сърдечна де­компенсация, общо изтощени организми, органични заболявания на нервната система, бременност.

Странични действия. Лекарствените препарати и ме­тодът на пчелоужилваннята дават малко странични действия, когато се прилагат правилно и се изключат хората с непоно­симост. Понякога на мястото на инжекционните препарати се появява преходно зачервяване и сърбеж. Те преминават, като се направи временно прекъсване или намали дозата.