Методи на приложение и препарати от пчелна отрова

Лечението с пчелна отрова започва винаги след предварително изпитване чувствителността на болния към отровата и изключване на противопока­заните за апитоксинотерапия. Болни с повишена чувствителност не под­лежат на лечение.

Внасянето на комплексната пчелна отрова или само на активните й съставки се извършва в лечебната практика по следните методи.

Пчелоужилване. Най-старият метод, при който живата пчела сама непосредствено внася всички съставки на отровата в тялото на болния. То­зи метод се прилага и досега широко в народната медицина и дори в някои лечебни заведения в СССР и Япония. Дозира се по броя на ужилванията, които варират от няколко на ден до 25 — 30 дневно при обща доза 180 — 200 ужилвания за един курс на лечение.

Инжектиране на стандартизирани препарати. Най-често използвани са Apisarthron (ГДР), Forapin (ФРГ), Арюиг (Франция), Mellisin, Apis, КФ-,, КФ2 и др. (СССР), Mellivenon (НРБ) и др. Инжектирането на препарата става вътре кожно или в дълбочина в областта на болестното огнище, както и в областта на съответния сегмент на гръбначния стълб. Лечението се провежда ежедневно или през ден. Дозировката — според схемата за препарата, но винаги в постепенно повишаващи се количества, като се сле­ди внимателно за ответната реакция.

Продължителността на курса на лечението е в зависимост от естест­вото на заболяването, неговия стадий и пр. При т.нар. дълъг курс се из­пълняват 20 — 30 сеанса в продължение на 6 — 8 седмици при обща доза 300 — 500 пчелни единици. Прилага се при ревматоиден артрит, бронхиал­на астма и др. При късия курс на лечение се изпълняват 12 сеанса в про­дължение на 2 — 3 седмици. Прилага се при неврити, тромбофлебити и др.

Електрофореза с пчелна отрова. Лечението е въведено през 1934 г. от Hotke. Неговото предимство пред ужилванията и инжектиранията на препарати от пчелна отрова се състои в това, че е безболезнено и осигурява значително подкожно депо, откъдето постепенно отровата навлиза в тъ­каните. Тъй като водните разтвори на пчелната отрова са нетрайни, раз­тварянето й става непосредствено преди провеждане на процедурата. Времетраенето на процедурите е от 15 до 30 минути при сила на тока 20 – 30 тА. Курс на лечение – 12 – 15 сеанса. Подходяща е за лечение на локализирани процеси (артрози, неврити и др.).

Фонофореза с пчелна отрова. Метод, при който се осъществява ком­бинирано действие на ултразвуковата енергия и на пчелната отрова. Въве­ден е и е обоснован експериментално и клинично от Починкова през 1972 г. За контактна среда, провеждаща ултразвуковата енергия, служи унгвент, съдържащ 150 — 200 mg % пчелна отрова. Процедурата се извършва по лабилна методика — с предвижване на озвучителя върху огнището на поражението и в областта на съответния сегмент от гръбнач­ния стълб. Тя е с времетраене 5—12 min, интензитет на ултразвука 0,3 — 1 W/cm2, курс на лечение 12-15 процедури.

Акупунктура с пчелна отрова. Осъществява се чрез пчелоужилване, инжектиране на препарати от пчелна отрова или под формата на зонална акупунктура с помощта на галваничен ток или ултразвукова енергия. Въвеждането на отровата става в известните от древността биологично активни точки или зони (БАТ и БАЗ) на кожата. При това се постига съчетано действие, което води до по-добри терапевтични резултати.

Частични бани с пчелна отрова. Методът се използва главно за лече­ние на горните и долните крайници. Той съчетава механизма на действие на пчелната отрова с топлинния ефект на водната среда. Прилага се при домашна обстановка и има изразен болкоуспокояващ и подобряващ кръ­вообращението ефект. Прилага се при нервно-циркулационни, вегетатив-нодистонични, атеросклеротични и посттравматични смущения в орося­ването с кръв на крайниците, както и при техните ставни и мускулни за­болявания.

Външно приложение чрез механично втриване на мехлеми и линименти с пчелна отрова. Използват се широко в лечебната практика на почти всички страни в Европа, Азия, Австралия и др. и са най-удобната форма за масова употреба при домашни условия. Прилагат се при болки от не­вралгичен характер, простудни и травматични мускулни и сухо жилни про­цеси, деформиращи артрози на различни стави и пр. При упорити случаи и рецидиви препаратът може да се втрива неколкократно в денонощието, като лечението продължава не по-малко от десетина дни.

У нас се произвеждат следните препарати на основа пчелна отрова:

  1. Меливенон-линимент с камфор. Съдържа стандартизирана пчелна отрова 960 ПЕ = 6000mg, 0,10 g бензилов естер на никотиновата кисели­на, 3 g камфор, 25 g хлороформ и до 100 g водноизмиваема среда. Линиментът притежава леко ревулзивно, противоболково и противовъзпали­телно действие.
  2. Меливенон-линимент с метилов салицилат. Съдържа 960 ПЕ стан­дартизирана пчелна отрова (6000 цд), 10 g метилов салицилат, 0,1 g бен­зилов естер на никотиновата киселина, 1,0 g синапово масло и до 100 mg водноизмиваема среда. Има силно ревулзивно, противовъзпалително и болкоуспокояващо действие.
  3. Меливенон-унгвент. Съдържа пчелна отрова (700 ПЕ = 4380 mg или 1400 ПЕ = 8760 mg и 18 g, респективно 36 g водноизмиваема среда), 5,5 g % витамин Н, 2 g % бензилов естер на никотиновата киселина,0,4 g % ванилиламид на нониловата киселина, 0,7 g % лавандулово масло. Мехлeмът притежава силно ревулзивно действие с противовъзпалителен и болкоуспокояващ ефект. Прилага се за интензивно лечение. Съдържащият се в него витамин Н потенцира действието на салицилатите, поради което приложението му улеснява лечението на ревматично болните, непонасящи перорално големи дози салицилати.

Лечението с линиментите и унгвентите трябва да бъде започнато след отрицателна проба за поносимост. Линиментите се използват за намазване на по-големи площи от тялото, а унгвентите — за стави и по-ограничени участъци. За засилване на ревулзивния ефект е подходящо втриването на препарата в кожата да става със специално приложената за целта втривалка, като върху намазания участък се поставя парче бархет което не се пере и не се сменя до края на лечението. Методът за втриване не се използва при тромбофлебити.

Линиментите и унгвентите с пчелна отрова се използват за лечение на ревматични и ревматоидни артрити, мускулни и ставни болки, деформиращи артрози и спондилоартрози, бурсити, тендовагинити, калцифициращ периартрит, радикулити, неврити, невралгии, лумбаго, ишиас, дископатии, ендартерити, тромбофлебити, атеросклероза на крайниците, не гнойни възпалителни инфилтрати, акроцианоза, болестта на Рейно и др. смущения в периферното кръвообращение, навяхване, спортни травми профилактика и лечение на измръзванията, рехабилитационни процедури. Лечението започва, като върху малък участък от кожата на пред мишницата с повърхност 2 — 3 cm2 се втриват 2 — 3 капки линимент или 2 — З сантиметрово стълбче унгвент, изстискано от тубата. При липса на силно зачервяване, сърбеж и подуване на мястото до 24 часа след прилагането на отровата лечението продължава с малки количества, които се втриват на болното място ежедневно сутрин и вечер. Според характера на заболяването и поносимостта на кожата дозата на пчелната отрова постепенно се увеличава до достигане на оптималната лечебна доза, която обикновено не превишава 1/3 от флакона или около 1/3 туба от 18 g, съответно 1/6 туба от 36 g унгвент. Продължителността на курса на лечение в зависимост от страданието трае от 2 до 8 седмици.

Зачервяването на кожата, което може да се получи след втриването на препарата, може да продължи няколко часа. При добра поносимост няма ограничения за продължаване и повтаряне на курса на лечение. Не е противопоказно паралелното прилагане на линиментите и унгвента от пчелна отрова и на други перорални и парентерални средства както и използването на балнеолечебни процедури, когато по преценкa на лекаря това е необходимо. Самите препарати се отпускат без лекар­ско предписание.

Препаратите на база пчелна отрова може да се прилагат и при деца над 5 години в намалена дозировка според възрастта и съобразно индиви­дуалната поносимост.