Полезни

Освен храносмилателна пчелите, майката и търтеите имат дихателна, кръвоносна и отделителна система. Органите на дишането са сложна мрежа от тръбици (трахеи), съединени в обща система, разположени в цялото тяло и достигащи клетки­те. По този начин клетките се снабдяват непосредствено с кислород. Кръвоносната система както и при останалите насекоми е отворена, тъй като кръвта (хемолимфата) преминава

В класификацията на насекомите обикновената медоносна пчела (Apis mellifera) принадлежи към разред Ципокрили на­секоми (Hymenoptera), семейство Пчели (Apidae) и род Жи­лещи медоносни пчели (Apis). Биологично пчелите се харак­теризират със задружния си живот в семейства, съставени от няколко десетки хиляди индивида, т. е. те са обществено живее­щи насекоми. Отделните индивиди в семейството са напълно за­висими и

Обикновената медоносна пчела (Apis mellifera) живее в многохиляд­ни високоорганизирани семейства. През филогенетичното и развитие е настъпила диференциация между членовете на семейството, като са се обо­собили различни по устройство индивиди, изпълняващи определена функ­ция. Морфологичното и функционалното обособяване обаче не ги е раз­единило, а е създало още по-тясна връзка между тях. По такъв начин пчел­ното семейство добива

Най-старите известни на човечеството данни за пчелите се отнасят към нео­литната епоха (50 — 60 хил. години преди появата на човека). В пеще­рата Паука, край Валенсия (Испания) е открита скална рисунка отпреди 12 000 години, изобразяваща събиране на мед от пчели, гнездящи в скал­ни пукнатини (подобно гнездене на пчели в тази област на Испания се