Пчелна отрова

Приложение на лечението с фонофореза с пчел­на отрова при болни с шийна спондилоартроза с дистрофична симптоматика (периартрит на раменната става и епикондилит на раменната кост). По своята честота периартритите на ра­менната става (ПРС) заемат важно място в патологията на рамото. Те са в етиологична връзка с шийната спондилоартроза. Характерни за периартрита на раменната става са

Възпалителни ставни заболявания. Алескер лекува и наблюдава в продължение на 5 г. в клиниката по вътрешни болести на Ленинградския медицински институт 603 болни, 470 от които с ревматоиден артрит и 133 с ревматизъм. Болните с ревматоиден артрит са с прогресивно протичане на заболяването. Проведеното преди това лечение със салицилиев бутадион, антибиотици, кортикопрепарати и др. не

С пчелната отрова, приложена в малки дози, се постига ясно изразе­но хипотензивно въздействие. При това понижението на кръвното наля­гане има периферен характер и се обуславя от разхлабващото й действие върху гладката мускулатура на съдовата стена. При локално приложение, действайки по нервнорефлекторен път, тя предизвиква силна, дълбо­ка местна хиперемия, с което се подобрява локалното кръвообращение и

Данните от фармакологичното проучване на пчелната отрова показват, че тя съдържа компоненти, които проявяват свойствата както на стероидиите, така и на нестероидните противовъзпалителни средства. Стероиден противовъзпалителен ефект. Стероидният противовъзпа­лителен ефект се осъществява чрез стимулирането на хипофизо надбъб­речната система, съпътствано от освобождаването на надбъбречнокоров хормон в кръвта. При повторно инжектиране се наблюдава т.нар. ефект на повторно

Мелитин. Пептид, състоящ се от 26 аминокиселини с относителна молекул­на маса 2840. В разтвор молекулите му се групират по четири с обща молекулна маса 12 000. Той е основен компонент на отровата (50 – 55 % от сухото й вещество). Притежава интересни биохимични и фармаколо­гични свойства. Намалява повърхностното напрежение на разтворите, в резултат на което

Хиалуронидаза. Ензим, разграждащ хидролитично хиалуроновата кисели­на и други полизахариди, известни като мукополизахариди, които участ­ват в състава на съединителната тъкан (междуклетъчното й вещество) и на клетъчните мембрани. Действието на ензима обуславя увеличената проходимост на тъканите и на самите клетки, респективно проникването на отровата в дълбочина. Хиалуронидазата е термолабилен ензим. Кръв­ната плазма и хепаринът потискат активността му.

Пчелната отрова е използвана с лечебна цел в течение на хилядолетия. Доскоро практическото й приложение нямаше достатъчна научна обоснов­ка и се базираше главно на емпириката и на опита на народната медицина. Трябваше да се изясни механизмът на нейното действие. Възникна необхо­димостта от фармакологична характеристика както на самия пчелен про­дукт, така и на компонентите му. Необходимо