Пчелна отрова

Добрите клинични резултати, които някои автори съобщават при лече­нието на бронхиалната астма се дължат на стимулирането на хипофизо надбъбречната система, придружено с инкреция на кортизол, либериране на хистамин и с потискане на имунната реактивност на организма. Инжектирането на препарати от пчелна отрова при болните от брон­хиална астма се провежда в областта между двете лопатки. Курсът

Лечението с пчелна отрова започва винаги след предварително изпитване чувствителността на болния към отровата и изключване на противопока­заните за апитоксинотерапия. Болни с повишена чувствителност не под­лежат на лечение. Внасянето на комплексната пчелна отрова или само на активните й съставки се извършва в лечебната практика по следните методи. Пчелоужилване. Най-старият метод, при който живата пчела сама

Шкендеров проучва по експериментален път опасността от ток­сично увреждане на организма с пчелна отрова. В резултат той установява, че пчелната отрова, прилагана продължително време (6 месеца) в коли­чество, равняващо се два пъти на максималната терапевтична доза, не пре­дизвиква токсично увреждане на организма. За да се получат промени в някои биохимични показатели, свързани с фармакологичния ефект

Според Артемов взаимодействието между пчелите и млекопитаещите през хилядолетията е имало важни последствия. От една страна, пчел­ната отрова се е усъвършенствала като фактор, действащ върху най-важните и уязвими системи на организма – нервната и кръвоносната, а, от друга, организмът на млекопитаещите в процеса на противодействие и мобилизиране на защитните си сили се е приспособил за

Въведена при експериментални условия пчелната отрова води до блоки­ране предаването на нервния импулс, изразяващо се в обратимото му пъл­но прекъсване или само в отслабването му. Това парабиотично действие се осъществява както в периферния нерв, така и в симпатиковите възли на вегетативната нервна система. Пчелната отрова затруднява също про­веждането на нервния импулс през гръбначния мозък. Този

Болна-  68 г., учителка. От дълги години се оплаква от постоянни болки в двете колена, които свързва с продължителното стоене права при работа. Болките са особено силни до раздвижването им. Приблизително от една година болките се усилили много, колената — отекли, сковали се, клякането се затруднило. Най-силно са проявени болките по вътрешната страна на коленните

Ефектът е установен през 1967 г, от американски, а по-късно е потвър­ден от съветски и японски изследователи. Резултатите показват, че предва­рителното въвеждане на отровата в нетоксични дози у опитни животни, подлежащи на рентгеново облъчване, значително увеличава процента на преживяемост в тази група в сравнение с контролната. Установено е, че този ефект се дължи на мелитина.

Приложение на лечението с фонофореза с пчела отрова при болни слумбална спондилоартроза. Пояснокръстната спондилоартроза с нейните клинични синдроми, извест­ни в практиката като поясно-кръстен радикулит, ишиас, лумбаго, лумбалгия и др., заемат важно място между заболяванията на периферната нерв­на система. По данни на Неврологичната клиника към МА — Пловдив, лумбосакралният синдром се среща при 14 % от

Пчелната отрова, издържала хилядолетното изпитание на народната меди­цина, не донесе разочарования на съвременната. Биохимичното и фарма­кологичното й проучване показаха, че тя съдържа компоненти, които по­влияват благоприятно възпалителния процес, болката, имунната реактив­ност на организма и пр. на фона на един общо тонизиращ ефект. Токси­кологичните проучвания върху животни установиха, че токсични увреж­дания на организма могат да се

Дегенеративни ставни заболявания (артрози испондилоартрози). Болестите на ставния апарат от дегенеративен характер са често срещани в ежедневната практика и намаляват в значителна степен трудоспособността на хората. Народната медицина използва за лечението им пчелоужилвания, а съвременната — инжектиране на препарати от пчелна отрова в болестното огнище, а при заангажиране на нерв, и по неговия ход. Подходящо