Пчелна отрова

В народа е разпространено разбирането, че пчеларите рядко боледуват от ставен ревматизъм. Такива сведения има от на­родната медицина на нашия народ и други страни. Това схва­щане се потвърди от наблюденията на много лекари в редица лечебни заведения в Съветския съюз и някои за­падни страни. Експерименталните изследвания и клиничните наблюдения установяват, че пчелната отрова има противо­възпалително

Народният опит и отделните наблюдения на някои лекари в миналото са послужили като основа за по-задълбочено из­учаване действието на пчелната отрова при различни заболява­ния. Лечебните резултати от клиничното приложение на отро­вата потвърдиха народния опит и твърде много се разшириха, но все още много страни от механизма на нейното действие остават неизяснени. Лечебното действие на пчелната

Метод на пчелоужилване. Народният начин на при­ложение на пчелната отрова — пчелоужилването —се е наложил в много болнични заведения на Съветския съюз: Втори мос­ковски мед. институт —Г. П. Зайцев; Ленингр. мед. институт на името на И. П. Павлов — Криволуцкая; Ленинградски сан,- хиг. мед. институт — Е. М. Алескер. Методът за директното прилагане на пчелната

В лечебната практика се използуват различни препарати, съдържащи пчелна отрова. Те представляват водни или мас­лени разтвори, линименти (течни мазила), унгвенти и таблетки. Препарат КФ1—венапиолин (съвет.). Маслен разтвор, 1 мл съдържа 2 до 3 единици отрова (1 единица е равна на отровата от една пчела — 0,0002 г). Прилага се инжекционно — интрадермално на мястото на

Централна нервна система. Върху функциите на мозъчната кора пчелната отрова влияе рефлекторно и ди­ректно. Тя усилва процесите на възбуждение. При постепен­ното повишаване на дозите настъпват фа­зови явления и пълно прекратяване на условните рефлекси. При повтаряне на големите дози диференцировката се нару­шава, настъпва разлято защитно задържане на процесите в мозъчната кора. В малки дози пчелната отрова

Пчелната отрова, приложена в лечебни дози, предизвиква местни и общи явления. Местните явления се дължат на липоидната фракция — летливите вещества и хистамина, които се съдържат в нея. Ефектът от местните явления не се ограничава само в мя­стото, където е приложена отровата, а се разпространява и на по-отдалечени органи и системи. По нервнорефлекторен път отровата

Чувствителност на микроорганизмите. Пчел­ната отрова проявява твърде голяма антибактерийна активност. Чехълчето и други инфузории загиват момен­тално при въздействие с отрова, разредена 1:10000, а при разреждане 1:50000 — след 30 секунди. При това разреждане тя убива всички микроорганизми. Установено е обаче, че при разреждане 1:500000 отровата стимулира развитието на чехълчетата. Подобно двуфазно действие проявяват и други

Химичният състав на пчелната отрова е много сложен. Много научни работници са посветили своя труд за неговото изучаване (Нойман, Хаберман, Артьомов). Пчелната отрова съдържа вода (59 до 70%), белтъци, липоиди, органични съе­динения с малка молекула и минерални вещества. В белтъч­ната част са установени следните групи вещества: свободни аминокиселини, фракция 0—недостатъчно изучена, фракция I и фракция

Лечението с пчелна отрова е също така старо, както и лече­нието с меда. Народите от дълбока древност познавали действие­то на пчелните ужилвания върху здравия и болния организъм. Народната медицина в много страни лекува с ужилвания от пчели. У нас отровата на пчелата е известна като „лечебна отрова“. В с. Караново, Бургаско, и в някои селища

Пчелната отрова се отделя от специални жлези, разполо­жени в крайната част на коремчето на пчелата. Те са свързани чрез тясно каналче с жилото, което у пчелите е отбранително приспособление. То се състои от две хигинови неподвижни части, образуващи жлебче, един плъзгач и две подвижни хитинови иглици с 8—10 четннки. Този прибор е свързан с две