Пчелен мед

Медът е продукт, получен от нектара на цветните растения. За неговото преработване основно значение има жизне деятелността на пчелите. Пчелите събирачки летят от цвят на цвят, вмъкват нежните си хоботчета в дъното на цветните венчета и събират нищожни капчици нектар. За да приготвят 1 кг мед от цветя, намиращи се на километър и половина от

От много хиляди години пчелата е отглеждана от човека. Нейният мед е бил високо ценен като храна и лекарство, но никой не е подозирал колко голямо значение за практиката имат тя и продуктите от нейната жизнедеягелност за здравето на човека. Първите пчелни продукти, употребявани още от древните народи, са медът и пчелният восък. По-късно започват

Консистенция. Пресният мед е гъста, прозрачна, полутечна маса, която постепенно кристализира до втвърдяване. По-гъст е медът, съдържащ по-малко вода – 14 – 16 %. Кристализаци­ята зависи от вида на захарите и от тяхната структура. Крис­тализират глюкозата и захарозата, фруктозата остава в течно състояние. Декстринът, белтъците и растителните масла за­бавят кристализацията, докато мелицитозата ускорява този процес.

Размножаване и развитие на пчелите. Броят на членовете на пчелното семейство се увеличава чрез яйца, а броят на пчелните семейства в природата — чрез роене. Напълно развитата и оплодена майка снася два вида яйца — осеменени и неосеменени. От първите се развиват майките и пчелите работнички ; от вторите само търтеи. Интересно е как една

Във всяко пчелно семейство има три форми пчели : пчела работничка— най-малка, дълга до 14 мм, с тегло 0,10 г, пчела майка —най-голяма, дълга до 30 мм, с тегло до 0,35 г. и мъжка пчела —търтей, дълга 17 мм, с тегло 0,25 г. Тялото на всяка пчела се състои ог глава, гърди и коремче. Телесна

Представлява пчелен мед с изкуствено подсилени хранител­ни, профилактични и лечебни качества. Методът е предло­жен от руския изследовател Н. Йойриш. Пчелата се заставя да превръща в мед изкуствени лекарствени нектари, състоя­щи се от 60 % сироп от нектарен мед плюс лекарство по же­лание. Лекарственият нектар се налива в дървени хранилки и се поставя в кошера. За

Когато около пчелина няма нектарни източници, пчелите събират маната от листата на растенията и я преработват в манов мед. Маната се отделя по листата на някои растителни видове (дъб, бор, върба, клен и др.) от насекоми (листни въшки), живеещи и хранещи се със сокове от листата. Те за­биват хоботчетата си в зелените листа, сокът навлиза

Обикновената медоносна пчела, наречена от К. Линей Apis mellifica — приготвяща мед, живее задружно в многохилядни високоорганизирани семейства и принадлежи към „обществе­ните насекоми“. Някои палеонтологични находки откриват, че пчелата е съ­ществувала още през третичната ера, в пластове на която (във Франция) е намерена първата пчела. В янтарни късове от преди 30 милиона години заедно с

Медът е сладко, гъсто, сиропообразно, ароматично вещест­во, произведено от пчелите след преработката на вътрецветен и извънцветен нектар или на други сладки сокове на жи­вите растения. Тези сокове пчелата обогатява със секрет от собственото си тяло и пренася във восъчните килийки на пи­тите, където ги преработва и запечатва като запасна храна. Наименованието мед не може да