Пчелен мед

Медът е преди всичко храна с определени лечебно-диетични качества. Затова той няма строго определена доза както силно- действуващите вещества. Сведенията от литературата и опитът на много автори потвърждават това. Медът се дава с лечебна цел в дози, които варират в доста широки граници. Според повечето лечители средната единична доза за вътрешно при­ложение е около 30—35

Вегетативна нервна система. Нашите изследвания и изследванията на Артьомов, Бесклекоев и др. установяват, че маточното млечице проявява съвършено определено дей­ствие върху вегетативната нервна система. То възбужда парасимпатическия нерв, като засилва неговите ефекти върху сърцето, кръвоносните съдове и гладката мускулатура. Следова­телно, то действува подобно на ацетилхолина. Ако се даде атропин на животно, вагусовият ефект на млечицето

Особените хранителни, лечебни и биологични свойства на меда се дължат на веществата, които влизат в неговия съ­став. Тези вещества зависят от източниците, от които се до­бива медът. В зависимост от това може да се получат раз­лични видове: едни с приятен аромат и вкус и с добро ле­чебно действие, други с лоша миризма, неприятен вкус и

Млечицето има много богат състав, предимно белтъчно- витаминен. То съдържа и другите основни вещества, необхо­дими за изграждането на живия организъм — мазнини, въгле­хидрати и минерални соли. Съставът му се из­меня в зависимост от възрастта на личинките. Отделните автори дават различни, но близки цифри за неговия състав. В белтъчния състав на млечицето са открити общо 22

Медът е концентрирана пълноценна биологична храна, съдържаща над 300 важни за човешкия организъм вещества: въглеводороди, органични киселини и техните соли, азотни съединения (аминокиселини, белтъци, амиди, амини, мине­рални вещества, витамини, хормони, ензими), висши алкохо­ли (манит, дулцит и др.), ефирни масла, терпеноиди, стероли, липиди и др. Известно е, че главната съставна част на храната ни се състои

Народите много отдавна са забелязали противогнилостното действие на пчелния мед и са го използували в своето всеки­дневие. Старите гърци запазвали месото прясно и свежо, като го поставяли в мед. Телата на големия пълководец Ал. Маке­донски и на Юстиниан били запазени чрез потопяване в мед и билки. По този начин Александър Македонски е бил прене­сен след

В енергетичния баланс на организма на топлокръвните жи­вотни и човека главно място заемат въглехидратите. За своите дневни нужди човек употребява около 500 г захари, които освобождават около 2050 калории топлинна енергия. Две трети от общото количество енергия, необходима за поддържане на всички жизнени процеси, човек получава от захарите — тръстена, млечна, гроздова, овощна, скорбяла и

Славяните, които са населявали в миналото нашите земи са се занимавали с отглеждане на пчели. За тях пчеларството е било любимо мирно занятие. На трапезата в многолюдните славянски семейства медът е заемал почетно място, а на го­стите била поднасяна вкусна медовина. Войнствените български племена, дошли на тези земи, не познавали отглеждането на пчелите, но постепенно

В литературата няма данни за противоалергични свойства на меда. Обратно, медиците отнасят меда към противопока­заните продукти за болните с алергични заболявания. Има ли медът неспецифични хипосенсибилизиращи свой­ства? Опитите, проведени с морски свинчета в Института по микробиология и алергология при БАН – София, дават отго­вор на този въпрос. Сенсибилизирахме с нормален конски серум 80 морски свинчета.

За своя организъм пчелите се нуждаят от същите градивни вещества, както и другите животни — въглехидрати, белтъци, мазнини, минерални вещества, вода и витамини. Всички веще­ства с изключение на въглехидратите пчелите си набавят от цветния прашец, преработен от тях във вид на пирга. Основен енергетичен източник за жизнените процеси на тялото на пчелата са въглехидратите, които