Пчелен мед

Още от най-древни времена народите в различни страни из­ползуват лечебните свойства на меда. Немалка заслуга за това има и нашият народ. Той е установил лечебното действие на меда при много заболявания и го прилага във вид на различни форми. Прилага го вътрешно като храна и като лекарство за храносмилателната система. Препоръчва го за самостоятелно ползуване

Най-типична особеност на обикновената медоносна пчела е задружният живот в големи многохилядни семейства. В тече­ние на филогенетичното развитие е настъпила диференциация между членовете в семейството, като се обособяват различни индивиди по устройство и функции. Но морфологичното и функционалното обособяване между отделните членове в се­мейството не ги е разединило, а е създало още по-тясна взаимо­връзка между

Маточното млечице се получава от незатворените маточни килийки. Има различни мнения по въпроса, кога трябва да става вземането. По-рано се смяташе, че е най-удобно да се взема млечице от килийки с 4—5-дневни личинки. Литак пре­поръчва да се вземат маточницн с 3-дневни личинки, тъй като съдържали най-много млечице — 250—300 мг. По-късно коли­чеството му намалява и

Получава се от нектара на цветните растения. Летейки от цвят на цвят, пчелите изсмукват с хоботчетата си от дъното на цветните венчета малки количества нектар. В медовото им стомахче (гушка) нектарът се смесва с ензими, а след това се отнасят във восъчните килийки на питите. Нектарът е сладък ароматичен сок, който цветовете от­делят от нектарниците.

Макар и рядко, публикуват се съобщения за отровен мед. В България са описани отравяния с мед на хора в района на Странджа (симптоми – гадене, повръщане, главозамайване), но без смъртен изход. Медът е получаван от нектара на расте­нието рододендрон понтикум (зеленика). Пръв е описал масово отравяне с мед древногръцкият пълководец и писател Ксенофонт в съчинението

Трудовете на много автори доказчат, че маточното млечице притежава противомикробни свойства. Въпреки че то е биологичен продукт, съдържащ органични вещества — мазнини, захари, белтъци и други, които представляват добра среда за гнилостните бакте­рии, то не се разлага. Редица автори са изказали съмнение от­носно неговите антибактерийни свойства и неговата стерилност, като са имали предвид естествените условия,

Минерални вещества. В пчелния мед има много мине­рални вещества. Американски изследователи са установили, че светлите видове съдържат 4 пъти по-малко желязо, 2 пъти по-малко мед и 14 пъти по-малко манган. Румънски учени отбелязват 0,35 % съдържание на минерални вещества в нектарния мед и до 0,85 % в мановия. Данни за минералния състав на нашия мед

Всеки се е удивлявал на трудолюбието на пчелите, на тях­ната мирна напрегната работа през летните дни и висока самопожертвувателност. Не по-малко възхищение е предизвиквал у нас чудно ароматният, кехлибарено бистър пчелен мед със своята сладост и хранителни качества. По тази причина пче­лите и най-вече техният мед са привлекли вниманието на чо­века още в доисторическите времена.

Кръвен серум. Л. Н. Суродейкина намира, че количе­ството на глобулнновите фракции L1 и L2 в серума на кръвта се увеличава при венозно инжектирани зайци. Общото коли­чество на белтъците не се променя, но албумините намаляват. Вероятно тази промяна на глобулините оказва благоприятно действие при някои болни от анемия. Дихателна система. Внесено през устата или инжектирано, млечицето

Маточното млечице навлезе в медицинската практика не по обикновения път, по който минават другите лекарства на фар­макологично и експериментално проучване. То се въведе най- напред емпирично от пчелари и любители на новостите и се поде от видни лекари. Един от първите инициатори за него­вото клинично и биологично проучване е видният френски учен проф. Шовен. Големи