Пчелен мед

Значително по-трудно се определя растителният произход, т. е. пропорциите нектар, с които отделните растения участву­ват в получаването на даден вид мед. Трудностите са свързани с това, че някои растения имат много прашец, но не отделят голямо количество нектар, други са много нектароносни, чр имат малко полен. Например медът от някои растения (ака­ция, лавандула, липа) с

При някои видове мед (акациев, лавандулов) се допускат отклонения в стойностите на показателите за окачествяване. Ос­вен това монофлорните видове мед (акациевият, лавандуловият, липовият и др.) имат по-висока цена. Това налага да се доказ­ва растителният произход, което се постига чрез микроскопско изследване. Началото на микроскопското изследване на меда е поставено от Pfister още през 1895 г.,

Неразтворимите вещества в меда се състоят от восък, части от пчели и личинки, дървени частици, прашец и т. н. Количество­то им зависи от начина на изваждане на меда от питите, от пре­чистването и от условията на съхранението му. Центрофугира­нето на меда от пити, които съдържат пило или прашец, недобро­то филтруване или утаяване и съхраняването в

С анализите на пчелния мед се цели да се определят каче­ството, растителният произход и възможните фалшификации. Пчелният мед е продукт, който се фалшифицира сравнително лесно. Фалшификациите може да са толкова умели, че да се затруднят и най-опитните специалисти. Груби фалшификации на натуралния мед, като прибавяне на брашно, нишесте, тебешир, минерални пигменти, захарен сироп, обикновена захар,

Кристализиралият мед се разтопява при температура около 60° С. Има много системи за нагряване на меда в зависимост от целите, които се преследват, съдовете, в които се поставя ме­дът, количеството му и др. При домашни условия медът се раз­топява на водна баня, като съдът с мед се поставя в друг по- широк съд, в който

Технологията за получаване на пчелен мед включва всички процеси от центрофугирането на питите до предлагането в разфасован вид на консуматора. Напоследък технологичните про­цеси до голяма степен се механизираха и автоматизираха, в ре­зултат на което се увеличи производителността на труда в медопреработвателните предприятия. Същевременно тези процеси трябва да протичат при такива условия, при които медът запаз­ва

Непосредствено свързано с лечебното действие на меда вър­ху кожата и лигавицата е използуването му в козметиката. В домашни условия и в козметични салони отдавна се прилагат медени маски и медени кремове, които омекотяват и почистват кожата, като премахват възпалителните изменения върху нея. Препоръчва се медена маска, състояща се от 100 g пчелен мед, 25 g

В народната медицина и от много лекари медът отдавна се използува като помощно средство при лекуване на въз­паление на дихателните пътища. Известни са и произвеждани от фармацевтичната промишленост сиропи, в които към отхранващите и антивъзпалителните средства е при­бавен мед. Широко разпространено е при простудни заболя вания приемането заедно с други храни и лекарства на мед

Важно за диетичното хранене е свойството на меда да по­добрява усвояването на хранителните вещества. Югославските изследователи Syrnik и сътр. (1978) са прибавяли към дози­рана по състав храна различни концентрации мед и с нея хране­ли бели плъхове. Определено време след сондирането на храна­та в стомаха на плъховете убивали животните и определяли степента на резорбция на хранителните

Пчелният мед не е регламентирано лекарствено средство, обаче хилядолетният опит на народната медицина и по-новите проучвания на съвременните клиницисти му отреждат място сред природните продукти с лечебно действие. Свойствата, на които се основава лечебното му приложение, са много. На първо мя­сто трябва да се изтъкне антимикробната и антипротозойната му активност. Активният кислород, който се отделя