Пчелен мед

За производството на восък пчелите разполагат с четири двойки специални жлези, намиращи се в от вътрешшната страна на стернитите между третия и шестия коремен сегмент на пчелата. Тези каналчета на жлезите завършват на външната страна на стернитите, където образуват сита или т.нар. восъчни огледалца приличащи на неокосмени площи. Тези неокосмени площи са снабдени между 10

ДФ „Земеделие“ преведе 46 865 716 лева на 3 625 земеделски стопани с одобрени заявления по направления „Биологично растениевъдство“, „Биологично пчеларство“, „Биологично животновъдство”, както и на тези, заявили повече от едно от гореизброените направления от мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 за Кампания 2017. Ставките, по които се извършва оторизацията на субсидиите, са регламентирани

Медът може да бъде смесван с най-различни продукти: тръстена захар, картофена, царевична и други каши, с брашно, тебешир, дървесни стърготини и други зърнести вещества. Страничните примеси се установяват лесно. В епруветка или колбичка се поставя проба от меда и се прибавя дестилирана во­да. Медът се разтваря и на дъното или повърхността се появява примесът. При

За запазването на високите хранителни и лечебни свойства на меда голямо значение има съхранението му. Известно е, че медът, съхраняван при подходящи условия, може да запази свойствата си десетки години. В много литературни източници се съобщава, че при разкопки в някои пирамиди в околностите на Гиза (Египет) са намерени съдове с мед, който и сега

Преди създаването на съвременните пчелни жилища изземването на меда от питите се е извършвало по примитивен начин. Пчелните семейства са били задушавани с дим, след това отрязвали питите с мед, смачквали ги или притискали с тежести, като оставяли да изтича меда в съдове. Други са практикували оставяне на питите с мед на слънце или ги

Полски мед. Получава се от нектара на полските цветя. Тъй като нашата страна е богата на разнообразна полска медо­носна растителност, трудно би могло да се даде точно описание. Цветът му ва­рира от безцветен до оранжевожълт. Кристализнрва бързо, има приятен аромат и сладък вкус. В мед, произхождащ от пчелини покрай населените места, понякога може да преобладават

Мед от липа. Дребнолистна липа, едро­листна липа и сребролнстна бяла липа. Този мед спада към най- доброкачествените и търсени видове. Има приятен аромат на ли­пов цвят, сладък вкус и слабожълт цвят. Бързо кристализирва на дребни зърна. Съдържа 39,27% фруктоза и 35,05% глюкоза; pH—3,7. Притежава подчертани хранителни и лечебни свойства. Антибактериалното му действие е изразено спрямо

Мед от глухарче. Много срещащо се растение из ливадите, пасищата и край пътищата. Пчелите приготвят от нектара му мед със златистожълтеникав цвят, силен аромат и приятен вкус, кристализирва бързо в дребнозър­неста маса. Съдържа 41,50% фруктоза и 35,64 % глюкоза. Има противомикробнн и антипротозойни свойства. При поленовия ана­лиз се установяват специфичните за глухарчето поленови зърна. Препоръчва

Мед от акация (Robinia pseudoacacia L). Получава се в големи количества предимно в Крайдунавските райони. Принадлежи към висококачествените видове мед. Пресен, тoкущо центрофугиран поставен в стъклен съд, той е прозрачен, кристализира трудно и дребнозърнесто и добива бял (млечен) цвят, има приятен вкус и аромат. Съдържа 40,35% фруктоза и 35,98% глюкоза; рН—4[1]. В седимента преобладават поленовите

Съществуват няколко метода за определяне сортовете мед: органолептнчен, чрез електропроводимост и поленов анализ. Органолептичният използва като критерии цвета, аромата и вкуса на меда и това определение може да се приеме за условно. Електропрово­димостта на меда също не можем да приемем като показател за точност, тъй като съобщенията на авторите, работещи в тази на­сока, са противоречиви.