Как пчелите изработват меда

nektarМедът е продукт, получен от нектара на цветните растения. За неговото преработване основно значение има жизне деятелността на пчелите.

Пчелите събирачки летят от цвят на цвят, вмъкват нежните си хоботчета в дъното на цветните венчета и събират нищожни капчици нектар. За да приготвят 1 кг мед от цветя, намиращи се на километър и половина от кошера, пчелите трябва да пре­летят 450 хиляди километра, т. е. да изминат път, равен на 11 земни обиколки по екватора или на разстоянието до луната. На едно прелитане всяка пчела пренася 30—45 мг нектар.

Нектарът още не е мед. Неговите захарност и водно съ­държание са непостоянни. Той съдържа вода от 30 до 98%, а захари от 1 до 70%. Средният състав на нектара е: тръсти­кова захар около 12%, гликоза и фруктоза 9%. Освен това в него има ароматични вещества, багрила, витамини, специфични за всеки растителен вид вещества, минерални соли, микроеле­менти и много рядко глнкозиди или алкалоиди. Пчелите съби­рачки поглъщат нектара в своите медови сгомахчета и така го пренасят в кошера. Там веднага го предават на пчелите при- емчици, които понякога ги причакват на входа на кошера.

Пре­работването на нектара започва с постъпването му в медовото стомахче на пчелата. Още там част от неговата влага се ре­зорбира. Към нектара по време на всмукването пчелите прибавят малко от своята слюнка, която съдържа ферментите инвертаза, амилаза, гликогеназа, липаза, пепсин и каталаза. Под тяхното действие в стомахчето на пчелата нектарът претърпява сложни преобразувания. По-голяма част от тръстиковата захар под влияние на инвертазата се превръща (инвертира) във фруктоза и гликоза.

Нектарът се обогатява с органични киселини и антибиотични вещества. Но все още има много вода. За да отстранят част от нея, пчелите приемчици изваждат многократно малки капчици нектар на върха на хоботчето си. После пчелите наливат полуобработения мед в килийките на питите, без да ги пълнят. Влагата от него бързо се отстранява под влияние на топлината в кошера и въздушното течение, което създават пчелите проветрителки. Узрелият мед съдържа 18—20% вода.