Хиалуронидаза

med_27Хиалуронидазата в пчелната отрова спада към групата ен­зими, чието основно свойство е хидролитичното разграждане на хиалуроновата киселина и на други сложни полизахариди с аминни, ацетилни, сулфатни и карбоксилни групи, известни като мукополизахариди.

Тези съединения влизат в състава на междуклетъчното вещество на съединителната тъкан и на мем­браните. Тяхното разграждане увеличава проходимостта на тъканите и клетките. Това обяснява присъствието на хиалуронидазите в клетъчните образувания и секрети — в сперматозои­дите, патогенните микроорганизми, смукателния апарат на пия­виците и в отровните секрети на змии и насекоми, предназначе­ни за инвазия.

Хиалуронидазата на пчелната отрова е най-активният из­между познатите досега ензими от тази група. По механизъм на каталитичното си действие прилича на хиалуронидазата в се­менниците, в лизозомите на клетките и в змийските отрови.

Първите успешни опити за нейното изолиране и характеризи­ране извърши Е. Habermann. С метода на гелфилтрационната хроматография (разделяне на веществата по относителна мо­лекулна маса) той получи ензимен препарат, около 40 пъти по-активен от изходната отрова. Активността му е най-висока в слабо кисела среда — pH 4—5. Ензимът е термолабилен — губи активността си при нагряване. Активността му намалява и при съхраняване при обикновени условия. Кръвната плазма и хепаринът потискат активността му.

С колектив от ХТИ в София получихме по-чист и по-активен хиалуронидазен препарат от пчелна отрова и установихме, че относителната молекулна маса на ензима е между 35 000 и 40 000 и че в структурата му участвуват всички природни ами­нокиселини и въглехидратите маноза и глюкозамин. По-късно беше доказано и наличието на захарите фруктоза и галактоза в молекулата на хиалуронидазата. Наши и на други автори изследвания показаха, че ензимът се намира и в други молекулни форми с по-висока относителна молекул­на маса и с различен електрически заряд.

Добивите на хиалуронидаза, получена по различни методи, се различават съществено. Приема се, че количеството на ен­зима в отровата е между 2 и 3%.

Биологичната роля на хиалуронидазата в пчелната отрова се състои в това да улеснява проникването й в тъканите на ужи­ления организъм и резорбцията на препаратите с пчелна от­рова. Това има голямо значение за резорбцията на кожно при­ложимите лекарствени средства — линименти и унгвенти. При­съствието на ензима в препаратите за инжекционно приложе­ние е нежелателно, тъй като е антиген, т. е. предизвиква обра­зуването на антитела, които неутрализират действието му и причиняват алергични реакции.

Хиалуронидазата участвува като алерген при създаването на свръхчувствителност към пчелната отрова. Хиалуронидазата от тестикулен произход се използува като лекарствено средство за разхлабване и резорбиране на цикатрикси — съединително- тъканни втвърдявания, образувани при зарастването на рани от травми или от изгаряне. Използува се при лекуване на сте­рилитета и за възстановяване на проходимостта на запушени от възпалителни процеси маточни тръби. Хиалуронидазата от пчелна отрова като самостоятелен препарат не е намерила при­ложение вероятно поради по-високата й цена.