Фармакологично действие на пчелната отрова

pchelna-otrova6Централна нервна система. Върху функциите на мозъчната кора пчелната отрова влияе рефлекторно и ди­ректно. Тя усилва процесите на възбуждение. При постепен­ното повишаване на дозите настъпват фа­зови явления и пълно прекратяване на условните рефлекси. При повтаряне на големите дози диференцировката се нару­шава, настъпва разлято защитно задържане на процесите в мозъчната кора.

В малки дози пчелната отрова повишава функционалното, състояние на подкоровите центрове — съдодвигателен, диха­телен и на обмяната.

Вегетативна нервна система. Пчелната отрова прекъсва предаването на нервните импулси по парасимпатическия нерв — вагуса до изпълнителните органи. Още в 1939 год. Артьомов установил, че тя прави сърдечния мускул нечувстви­телен на ацетилхолина. Засилва ефекта на симпатическия нерв върху сърцето. Блокира предаването на нервните импулси на вагуса върху червата.

Вегетативни ганглии. Пчелната отрова блокира ве­гетативните симпатически ганглии. Намалява лабилността на горния шиен симпатически ганглий.

Тези свойства на отровата имат голямо практическо зна­чение за лечението на хипертоничната болест, спазмите на венечните съдове на сърцето и на кръвоносните съдове на край­ниците.

Сърце. Умерените лечебни дози пчелна отрова тонизират сърдечния мускул. Увеличават силата на неговите съкращения. Под влияние на отровата ефектът на симпатическия нерв върху сърцето се засилва, а на вагуса отслабва. С това се обяснява нейното благоприятно действие при стенокардията, пароксизмалната тахикардия,екстрасистолиите и заболяванията на сър­дечния мускул.

Съдова система. Пчелната отрова понижава тонуса на кръвоносните съдове. Разширява ги и понижава артериалното налягане. Разширява малките артерийки в крайниците. Премахва съдовия спазъм, подобрява оросяването на тъканите с кръв и тяхното хранене.

Кръв. Под влияние на пчелната отрова гъстотата (виско­зитетът) на кръвта и способността й да се съсирва намаляват, скъсява се времето на утаяването, понижава се кръвният хо­лестерин, засилва се кръвотворението.

Чувствителни нерви. Върху чувствителните нерви в кожата пчелната отрова причинява парализиращо действие, което настъпва наскоро след силната мъчителна болка от ужилването. На него се дължи намаляването на ревматичните и не­вралгичните болки.

Двигателни нерви. Пчелната отрова парализира преда­ването на съкратителните импулси по двигателните нерви към скелетната мускулатура.

Мускулатура. Пчелната отрова оказва пряко тонизиращо действие върху скелетната и сърдечната мускулатура. При опити с жаби и зайци в доза 0,5 мг на 1 кг тегло пчелна отрова работоспособността се увеличила до 30—40%, а ефек­тът продължил 2 часа. Същият ефект е бил получен и на хора. Подобно действие е наблюдавано върху работоспособността на сърцето.

Матка. Отровата повишава тонуса на маточната мускула­тура и може да подобри родовата дейност.

Жлези. Пчелната отрова активира хипофизата, която играе роля на функционален регулатор на жлезите с вътрешна се­креция, подтиква отлъчването на хипофизния хормон — акти­ватор на надбъбречните жлези — АКТХ. С това свойство може да се обясни нейното положително лечебно действие върху болестите на двигателния апарат — ревматизъм, нервнотрофични и алергични смущения.

Храносмилателна система. Препаратът Мелисин при разреждане 1:2500 усилва тонуса на червата на зайци вслед­ствие прякото действие върху гладката мускулатура.

Дихателна система. Мелисинът премахва спазмите на гладката бронхиална мускулатура и нормализира дишането.

Отделителна система. В лечебни дози пчелната от­рова дава умерен диуретичен ефект. В много големи дози уврежда бъбречния епител, в урината се появява албумин.

Основна обмяна. Под влияние на пчелната отрова основната обмяна се подобрява. Значително се повишават окис­лително-възстановителните процеси. Мелисинът влияе регули­ращо втрху обмяната на въглеводите, белтъците и мастите чрез надбъбречните жлези, той подобрява водната и минерал­ната обмяна.

Общото неспецифично действие на пчелната от­рова се проявява в многостранни реакции. Тя се представя като сложно действуващ биостимулатор, мобилизира защитните сили на организма подобно на другите неспецифични дразнители, повишава дейността на жлезите с вътрешна секреция, засилва фагоцитозата, активира ретикуло-ендотелната система, повишава обмяната и телесната температура с повече от 1 градус, усилва кръвотворението, влияе на белтъчните фракции на кръвния серум.

Пчелната отрова потенцира лекарствата. Те дават по-силен лечебен ефект, когато се употребяват едновременно с нея или след нея.

В резултат на нейното общо действие при патологични процеси сънят се подобрява, повишават се апетитът, общият тонус и работоспособността. Раздразнителността се намалява, самочувствието на болния се повишава.