Други пептиди в пчелната отрова

med_42В литературата има данни и за няколко други пептида с неизяснена химична индивидуалност или с неустановена биоло­гична активност. През 1971 г. беше съобщено за изолиране от отровата на пептид с токсично действие върху ларвите на вине­ната мушичка.

Засегнатите от неговото действие ларви изпа­дали в летаргично състояние и не увеличавали масата си. Тях­ната метаморфоза се извършвала нормално, но се получавали миниатюрни мушички. Поради това пептидът бил наречен минимин. Не са публикувани нови данни за химичната и биоло­гичната характеристика на този пептид. Някои автори смятат, че предполагаемият нов пептид е ензимът фосфолипаза А.

Английски автори съобщиха през 1976 г., че са изолирали три нови пептида. Две години по-късно те публикуваха пълна­та им химична характеристика, включително и аминокиселинната им последователност. Мелитин F е фрагмент от мелити­на, съставен от 19 аминокиселинни остатъка. N-крайната му аминокиселина е валин. Терциапин е пептид, съставен от 20 аминокиселинни остатъка, с N-крайна група аланин. В негова­та полипептидна верига отсъствуват същите аминокиселини, които не се срещат и в структурата на MCD-пептида.

Третият пептид — секапин — е съставен от 24 аминокиселинни остатъ­ка с N-крайна аминокиселина тирозин. Трите пептида са базич­ни. Първите два се намират в отровата в количество под 1%. Пептидите не проявяват антивъзпалителни свойства. Секапинът във високи дози предизвиква понижаване на температурата на тялото и действува успокоително върху централната нервна си­стема.