Действие върху други организми на маточното млечице

mlechice_2Маточното млечице има специфично значение за пчелния вид, но понеже в него се съдържат много вещества, които влияят върху организма на другите животни и човека, то е въз­будило интерес у много изследователи, които са го изпитали на себе си и на различни животни. Първите опити в това от­ношение, макар да носят черти на увлечение, съдържат ра­ционално зърно и с основание са дали подтик към по-задълбоченн проучвания. Те потвърдили предположението, че млечи­цето влияе върху основните биологични процеси на растенията и животните.

Според Шовен прибавянето на маточно млечице в храната на крави, кози и зайци довело до значително увеличение на хемоглобина и червените кръвни телца. Козината им станала гъста, блестяща и те живели по-дълго време от контролните. Млечицето имало свойство да възбужда дейността на мъж­ките и женските полови жлези според Феликс Мурат за пи­лета, и X. Хейл за мишки самки. Според Арди експери­ментално то отстранявало явленията на старостта на стари бели плъхове, петли и кокошки. Възстановявало половата функ­ция и носливостта у кокошките. Таундсен и Лукас (1940) уста­новяват удължаване живота на дрозофили с 13—17% и носливостта до 60%. Хейл (1939) наблюдава при 21-дневни жен­ски мишки ранно развитие и узряване на фоликулите. Копри­нени буби, хранени с черничеви листа, напръскани със слаб разтвор на маточно млечице, увеличили теглото си, завили пашкули 2—3 дни по-рано. До­бивът от тях се увеличил спрямо контролите с 26,5%.

Ние установихме, че маточното млечице засилва обмяната на квасни гъбички, на които бе поставена 5% гликоза. При 1 %о млечице количеството на отделения въгледвуокис се уве­личи с 4,1%, а при 5%„— с 25% в сравнение с контролите.

Маточното млечице ускори поникването на семена от обик­новена леща — Lens esculenta L. — близо два пъти в сравнение с контролите. Стимулира растежа на новопоникналите расте­ния. При това растенията, поливани с разтвор на млечице 2000 гами в мл за 1 седмица, израснаха с 24% повече от контрол­ните. По-големите концентрации не предизвикаха такъв растеж.

В друг опит с рибки гамбузия и попови лъжички се уста­нови, че млечицето забавя настъпването на смъртта. Те бяха поставени в съдове с чешмена вода без храна. На опитните през ден при смяната на водата се поставяше млечице по 40 до 100 гами за милилитър. За 37 дни всички контролни рибки умряха, а от опитните остана една трета. От поповите лъ­жички за 53 дни всички контролни умряха, а от опитните по­ловината останаха живи.

Изпитахме действието на маточното млечице на бели плъхчета, бели мишки и малки пиленца от старозагорска порода в различна възраст и установихме, че неговото действие зависи не само от големината на дозата, но и от възрастта и периода на половото развитие на животните. Млечицето увеличи на­растването на теглото на най-малките индивиди — белите плъхчета кърмачета и малките пиленца на 2 месеца, намиращи се в периода на най-бързия растеж. То бе давано през устата или с подкожни инжекции. Известно време след него­вото прекратяване теглата на опитните и контролните животни отново се изравниха — за плъхчетата след 10 дни, за пилетата от 10 до 40 дни. Подобни резултати получава Шилке на бели мишки, след като дава маточно млечице на майката кърмачка.

Противоположен резултат получихме у бели мишки, плъхчета и пилета в периода на половото узряване. Затова някои опити се проведоха повече от два пъти. Докато траеше ин­жектирането на маточното млечице в дози от 10 до 100 мг на 1 кг тегло, всички подопитни животни изоставаха по тегло от контролните. След прекратяването мишките и плъхчетата се изравниха, а пилетата надвишиха теглото на контролните с 22% към четвъртата седмица.

Следователно стимулиращото и потискащото действие на маточното млечице върху анаболизма — градивните процеси — се проявява по времето на неговото внасяне в организма. След прекратяване ефектът постепенно изчезва. Подобни резултати получават М. П. Васильова и В. X. Лупачев (1962) по отноше­ние на бели мишки. Те търсят обяснение на този факт само в големината на дозата. Лупачев установява, че при доза 500 и 1000 мг маточно млечице на 1 кг тегло теглото на белите мишки рязко спада, едновременно с това в нервната система се наблюдават дегенеративни изменения, засягащи нервните клетки, техните ядра и нервните влакна. При дози 1 и 10 мг теглото на белите мишки рязко се покачва.

Тези наблюдения показват, че млечицето има двуфазно дей­ствие върху организма. Сумарното действие на млечицето върху организма в средните и малките дози се проявява в за­силване обмяната на веществата и увеличаване на градивните процеси — теглото на животните се увеличава. Това действие се изразява най-отчетливо при много младите организми. По- възрастните почти не се влияят.

Прилагането на маточното млечице, преди да настъпи пе­риодът на половото узряване, не доведе до неговото ускоря­ване, противно на твърдението на някои автори (Феликс Му- рат, Хейл и други). Не получихме съществена промяна в голе­мината на гребенчетата на опитните и контролните пилета. Нито една от младите ярки не пронесе до 11-ия месец. Яйч­ниците и тестисите на 18 пилета от опитната и контролната група не се различаваха по тегло, по размер и хистологичен строеж. Не установихме пряко действие на млечицето върху половите жлези. Наблюдаваните от някои автори изменения у стари плъхове, петли, кокошки и бели мишки вероятно са ре­зултат от действието на млечицето върху целия организъм.

Не установихме противоанемично действие при експеримен­тална анемия на зайци, нито съществено увеличаване на чер­вените кръвни телца и хемоглобина у болните, лекувани за други заболявания.