Действие на пчелната отрова върху съдовата система

pchela_10Добър лечебен ефект е получен от Г. П. Зайцев и сътруд­ниците му при лечението на облитериращите ендартериити и атеросклерозата на съдовете на долните крайници. Тези заболявания Зайцев разглежда като местна проява на заболяване, засягащо целия организъм.

Ендартерните се дължат на нервносъдови смущения в артериолите на долните крайници. Вслед­ствие спазми и възпалителни изменения във вътрешната стена на съдовете настъпват сраствания и запушване на техния просвет. Атеросклеротичните изменения на същите съдове се дъл­жат на нарушено хранене на техните стени.

Развитието на двете заболявания води до недостатъчно кръвоснабдяване на край­ниците, до поява на гангрена, налагаща понякога ампутация. Пчелната отрова, която блокира симпатическите ганглин, пони­жава тонуса на артериолите, увеличава техния просьет, подо­брява кръвоснабдяването и изхранването на тъканите. Освен нервнорефлекторни промени пчелните ужилвания предизвикват местно разширяване на кръвоносните съдове, прииждане на по­вече кръв и затопляне на крайника.

Г. П. Зайцев и В. Т. Порядин приложили пчелоужилвания на 60 болни с облитериращ ендартериит и на 93 с атероскле­роза. Лечебният ефект при първото заболяване бил подчертан — 25 болни показали добър резултат, 34 — удовлетворителен, един не се повлиял, наложила се ампутация на крайника. При ате- росклеротиците добър резултат имало при 35 болни, удовлет­ворителен при 50, без ефект при 8.

Въз основа на своя многогодишен опит авторите считат, че в сравнение с другите консервативни методи, които се прила­гат за лечение на тези заболявания, пчелните ужилвания имат предимство.

Съветските и западните автори посочват, че пчелната отрова може успешно да се приложи при хроничните тромбофлебити за възстановяване и подобряване проходимостта на съдовете.

Лечението с пчелна отрова във вид на инжекционни препа­рати и с пчелоужилвания при I и II стадий на хипертоничната болест дало положителен и доста траен резултат.