д-р Стоймир Младенов – „Баща на апитерапията“

Жизненото дело на българския лекар Стой­мир Младенов в областта на апитерапията представлява истинско богатство с много­годишния му опит в използването на пчел­ните продукти при лечението на различни болести, основаващо се на многобройни ла­бораторни и клинични изследвания.

Познанията, до които достига д-р Стой­мир Младенов в областта на апитерапията, са с неоценима стойност. Те са многобройни, широкообхватни, всестранни и пълни с нови открития.

Особена характеристика на неговия труд е систематичността на материала, с много ясни и подробни указания за приложението на пчелните продукти при лечението на определени болести, при което д-р С. Младенов определя не само вида или комбинацията от пчелни продукти, но и процедурата, т. е. начина и продължителността на ле­чението.

В труда на д-р С. Младенов особено място заемат многобройните примери с болни, на които официалната медицина не е могла да помог­не, за разлика от апитерапията, която в повечето случаи е довела до излекуване. Тези примери са само едно от потвържденията на резулта­тите от голямото количество лабораторни и клинични изследвания, които д-р С. Младенов е провел по време на лекарската си кариера. Освен това тези примери са дадени като илюстрации, за да се изтъкне и потвърди още по-ясно оправдаността на апитерапията като ефика­сен природен начин на лечение.

Взет като цяло, трудът на д-р Стоймир Младенов не може да бъде сравнен по ценност с нищо друго, отнасящо се до лечението с пчелни продукти.

Той е еднакво ценен както за провеждане на профилактика, т. е. защита и опазване на здравето, така и за лечение на много болести.

Особената ценност и значение на апитерапията е в това, че тя е природен начин на лечение без никакви вредни последствия и с незна­чителен брой противопоказания.

Д-р Стоймир Младенов като лекар е посветил целия си живот на апитерапията. Оставил е труд, за който му е задължен целият човешки род и така е станал гражданин на света.

Ако в миналото лечението с пчелни продукти е било в рамките на народната медицина, то сега, благодарение на д-р С. Младенов, вече не е така. Апитерапията е научна дисциплина на биологичните науки, а преди всичко на официалната медицина. Ако някой все още не разбира или не признава това, причината е в непознаването на апитерапията така, както я вижда и както я е поставил д-р С. Младенов.

И както Хипократ се смята за баща на медицината, така според мен д-р Стоймир Младенов е баща на апитерапията, защото той наис­тина е такъв и такъв ще остане за вечни времена. Той не само поставя основите на апитерапията, а изгражда върху тези основи грандиозно, великолепно здание, което се нарича „Пътят на апитерапията“, път, по който вървят всички, занимаващи се и апитерапия, и който е същевре­менно извор, откъдето черпят всички, занимаващи се повече или по- малко с апитерапия. На него сме задължени, че е изнесъл апитерапия­та на бял свят, че ни е запознал с нея и я е издигнал на нивото, което тя заслужава, за благото на целия човешки род. Затова името на д-р Стой­мир Младенов е синоним на апитерапията и това ще остане така и в бъдеще.

Накрая искам да кажа, че съм напълно съгласен с мнението на д-р С. Младенов, когато казва, че „апитерапията е бъдещето на меди­цината“ и времето ще покаже това.