Антимикробно действие на маточното млечице

mlechice_1Трудовете на много автори доказчат, че маточното млечице притежава противомикробни свойства. Въпреки че то е биологичен продукт, съдържащ органични вещества — мазнини, захари, белтъци и други, които представляват добра среда за гнилостните бакте­рии, то не се разлага. Редица автори са изказали съмнение от­носно неговите антибактерийни свойства и неговата стерилност, като са имали предвид естествените условия, при които се на­мира то в кошера.

В кошера температурата достига през лятото 32—35° С, влажността 75—80%. В маточната килийка млечицето остава 5 дни, в него плава личинката. Пчелите кърмачки навестяват килийната от 1200 до 1700 пъти в денонощие. При тези усло­вия е логично да се приеме, че то е замърсено с микроорга­низми. Затова в литературата се споменава, че млечицето е не­траен продукт и лесно се разлага при съприкосновение с въз­духа, както и ние мислехме първоначално.

Понеже интересът към млечицето като лечебен продукт на­расна, започнаха да се търсят начини за добиване на трайни препарати и да се проучват неговите противомикробни свойства.

Ние също искахме да получим препарат, годен за експери­ментална работа, траен, който да може точно да се дозира, в него млечицето да бъде близко до естественото и да не съ­държа други вещества, които пречат на изследването. С оглед на това проучихме някои от неговите антибактерийни и антимикотични свойства. Установихме, че млечицето в кошера е сте­рилно. От него не се отделиха нито аеробни, нито анаеробни микроорганизми. В него не прораснаха изпитаните от нас бак­терии, дерматофити и плесени. То е неподходяща среда за тях­ното развитие. Млечицето остава стерилно в маточницнте, които пазехме 15 до 20 дни при стайна температура 18—20° и в хла­дилник при 4—10°.

Изпитахме антибактерийните свойства на бодни разреждания от млечице на обикновен и кръвен агар по дифузионния дисков способ. Най-голяма антибактерийна активност млечицето показа срещу златистия стафилокок — Staphylococcus aureus. То прояви по-слабо действие срещу зелеиния и белия стрептокок. На червения действат едва 5%.

Л. В. Александрова установила, че млечицето действува потискащо на Bacillus anthracoides, Bact. mesentericus, Bact. anthracis, Str. haemoliticus, Str. apis, Bact. tvphi abdo minalis, Bact. dysenteriae Flexneri и др.

Констатациите на Алек­сандрова, че след разреж­дане млечицето бързо губи от антибактериалните си свойства и че изсушеното млечице почти няма антибактериално действие, се потвърдиха и от нашите опити. Намалени противомикробни свойства показа­ха разтворите, приготвени от неутрализирано маточно млечице с натриев карбонат до pH7, както и приготвените от млечице, консервирано в алкохол. Водните емулсии от прясно маточно млечице в концен­трация 1, 5 и 10%, при­готвени, без да се внасят в него други вещества, запазиха своите антибактериални свойства. Ние установихме, че разтво­рите на млечицето имат свойство да се самопречистват. Това явление е познато в бактериологията, но е важно, че и млечи­цето го притежава. То се проявява по-добре, когато разтворите се съхраняват за известно време при стайна температзра.

Петпроцентните емулсии от маточно млечице не дадоха за­дръжка на растежа на дерматофитите  — Epidermo- phyton interdigitale К. W., Microsporon lanosum, Trichophyton niveuni и др.; на плесените — Aspergillus niger, Acremoniella spe­cies, Mucor species и др., и на Candida albicans. Обаче в млечи­цето не прораства нито една от тях.

Млечицето унищожава туберкулозния микобактерий. Доревич (Румъния) намира, че вирусите на грипа загиват под влияние на млечицето в разреждане 1:10. Причини­телят на американския гнилец — Bad larvae — и пчелният стрептокок — Streptococcus apis — загиват от маточно млечице, взето от 1 —2-дневни личинки. Венецуелският учен Стейскъл установява, че то унищожава в разреждане 1 :50 хиляди трипанозомите, причинители на болестта чагас.

Предположението, че антнмикробните свойства на млечицето се дължат само на неговата висока киселинност, не се оправ­дават напълно. Италиански учени изолират от млечицето в кристален вид вещество с антибиотични качества. Румънските учени са нарекли антнбактеринната съставка на млечицето хермицидин. Неговите свойства са доста добре изучени. Действието на млечицето върху туберкулозния причинител се отдава на съдържащия се в него биоптерин, конто сам притежава такива свойства.

Противомикробната активност на маточното млечице може да се използува при някои кожни стафилококови инфекции и за приготвяне на препарати. Вътрешно тя няма съществено значение поради това, че млечицето се взема в малки дози.