Анатомо-физиологичнн особености на пчелите – част 2

pcheli_5Размножаване и развитие на пчелите. Броят на членовете на пчелното семейство се увеличава чрез яйца, а броят на пчелните семейства в природата — чрез роене.

Напълно развитата и оплодена майка снася два вида яйца — осеменени и неосеменени. От първите се развиват майките и пчелите работнички ; от вторите само търтеи. Интересно е как една и съща майка е в състояние да снася веднъж оплодени, а друг път неоплодени яйца! С основание се приема, че този процес се командува от пчелите, а майката изпълнява тяхното „желание“. Пчелите подготвят за яйцата на работните пчели малки килийки и по- големи за търтиево пило. Преди да положи яйцето, майката оглежда и опипва килийната. При вмъкването на коремчето си в нея тя получава определено дразнене, за да снася яйца. Така се по­лучава рефлекс и чрез сви­ване на един мускулен апарат не позволява яйце­то да бъде оплодено при снасянето. Добре развита­та майка през първите две години е в състояние да снася в денонощие до 1600 яйца, а за сезон до 200 000.

По време на яйценосенето тя непрекъснато е обкръжена от „свита“ от 7 до 10 пчели. Те непрекъснато я гладят с пипалцата си, почистват килийните и я хранят. Всеки 20—30 минути тя спира снасянето за кратко време и усилено поема маточно млечице от пчелите кърмачки. Свитата напуща май­ката, когато снасянето се пре­крати. Тогава тя сама започва да се храни с мед от килийките.

Яйценосенето се регулира от пчелите работнички. Майката снася толкова яйца, колкото може да се поместят в питата.

Развитие на личин­ките. Пчелите поддържат в кошера постоянна температура 34—35°С и еднаква влажност; това е необходимо за развитието на пилото. През първото де­нонощие яйцето, дълго 1,5 мм, стои вертикално на дъното на килийката, както го е закрепила майката. В следва­щото, с напредване раззитието на ембриона, то се наклонява. На третото денонощие е почти полегнало на дъното. Първите 3 дни образуват периода на зародишното развитие. После започва следзародишното развитие, състоящо се от стадий на личинка и стадий на запечатаното пило. Процесът на развитие от яйце до пчела работничка трае 21 дни — 3 дни във вид на яйце — зародишно развитие, 6 дни—стадий на личинка и 12 дни — запечатано пило (стадий на пашкул и какавида). В стадия на личинка тя получава 2 мг маточно млечице и кашица от мед и пирга. Увеличава теглото си на 143,9 мг.

Този процес е различен за майката и търтея.

Развитието на яйце до търтей трае 24 дни — 3 дни във вид на яйце, 7 дни личинка и 14 дни на запечатано пило. В стадий на личинка получава 10 мг маточно млечице и ка­шица. Увеличава теглото си на 340 мг.

Майката се развива за 15 до 17 дни — 3 дни във вид на яйце, 5,5 дни личинка и около 7 дни в запечатано пило. В стадия на личинка тя получава около 350 мг маточно мле­чице и увеличава теглото си на 359 мг.