От досегашните познания за биологичната активност на компонентите на прополиса се предполага, че противогъбното (антимикотичното) му действие се проявява от пиноцембрина и от ацетата му, от р-кумаровата киселина, естера на ка­феената киселина, бензоената киселина и стилбените. Прополисът действува и срещу едноклетъчния паразит Tri­chomonas vaginalis — причинител на възпаления във влагали­щето на жената и на пикочния

Прополисът проявява разнообразни биологични свойства. Известно е, че действува противомикробно, противогъбно, анти­вирусно, противовъзпалително и анестезиращо, потиска расте­жа на растенията и прорастването на семената, стимулира ре­генерацията на тъканите, увеличава имунологичната реактив­ност на организма. Антимикробните свойства на пчелния клей са установени още през 1948 г. от Кивалкина. Тя изследвала действието на прополисовите екстракти по отношение на 74

Установено е, че основният компонент па прополиса са флавоноидите, но освен тях съдържа и редица органични кисели­ни, терпени, алдехиди, естери, алкохоли, етери, минерални ве­щества, аминокиселини и др. Флавоноидите съставляват над 25% от всички компоненти. Основното ядро на флавоноидите в прополиса е флавоновото (а). С цифри са означени въглеродните атоми — 1 е кислород­ният атом. Флавоноидите

Прополисът е смолисто вещество с жълтозелен до кафяв или тъмночервен цвят. При съхранение потъмнява, а под дей­ствие на слънцето губи пластичността си. При температура над 30° С е мека лепкава маса, а под 15° С — крехък и твърд. Има характерна смолиста миризма и възгорчив вкус, а структура­та му е плътна и нееднородна. Относителната му

Механизмът за събиране на прополиса от пчелите е описан подробно от Майер (1956). Пчелите захващат с устните си ор­гани смолата от пъпките и я изтеглят в дълга нишка, докато се скъса. След това откъснатото парче смола се обработва с кра­четата и се поставя в кошничките на крачетата, в които се пре­нася и цветният прашец. По

Думата прополис според едни автори произхожда от гръците думи pro (пред, за) и polis (град), т. е. за защита на гра­да (или кошера), а според други — от думата propoliso, която на гръцки или на латински означава замазвам, заглаждам. Има две теории за произхода на прополиса. От древността до началото на XX век се е

В по- ново време лекуването с пчелна отрова се разпространи пре­димно в Европа. През 1864 г. петербургският професор М. И. Лукомский описа лечение с пчелоужилване на ставни болки, невралгии, сърдечни болки и др. Чешкият лекар Тегб в ня­колко статии, отпечатани във виенски медицински списания през периода 1888—1912 г., публикува получените от него ре­зултати от лечението

Биохимичното и фармакологичното проучване на пчелната отрова показа, че тя съдържа компоненти, които проявяват голямо разнообразие от антивъзпалителни свойства, част от които са присъщи на хормонните (глюкокортикоидните) ан­тивъзпалителни средства, а други — на нестероидните (аспириноподобните) антиревматични лекарства. Тъй като е невъзможно едно ле­карствено средство да проявява това необходимо разнообра­зие от свойства, бъдещите действително ефикасни антивъзпа­лителни

King и сътр. (1976) са изследвали пречистени фракции от пчелна отрова за способността им да освобождават хистамин от бели кръвни клетки на алергични към пчелна отрова пациен­ти и установили, че при еднакви количества хиалуронидазата е между 2 и 5 пъти по-активна от пчелната отрова, а фосфолипа­зата — между 3 и 12 пъти. Мелитинът бил между

Широко известни са двете състояния на имунна реактивност към пчелната отрова — свръхчувствителността на алергичните към отровата и имунитетът на пчеларите. Със свръхчувствител­ността са свързани нередките неприятни и опасни последици от пчелното ужилване, което принуждава много хора да избягват или да посещават със страх местата, където може да има пчели. Имунитетът често се изтъква от