Рендосването на пчелите представлява бавно движение напред и след това бързо назад. Рендосването се наблюдава на предната част на корпуса или прелката, където пчелите „рендосват“ заедно в синхрон. Казва се, че редносването на пчелите е признак за щастие на пчелното семейство. Един вид има млада майка, голям запас и като цяло са доволни от годината.

Петгодишният опит на Рукс (1978) от лекуването на брон­хит и, появили се като усложнения на хронични пневмонии при деца, показва, че най-добри резултати се получават от ком­бинираното прилагане на антибиотици и прополис. Група от 32 деца с такива бронхити имали в храчките си микроорганизми, чувствителни към действието на антибиотиците. В резултат на лекуването им с

Исторически паметници показват, че прополисът е прилаган за лечебни цели още от древността. По време на англо-бурската война в началото на века е бил използуван за лекуване на рани пад форма на препарата прополизин. През последните двадесетина години са публикувани стотици съобщения за ле­куване с прополис на заболявания от различни области на чо­вешката патология. Значителен

Под влияние на прополиса, инжектиран едновременно с антигенния материал, се узеличила 6—8 пъти продукцията на антисалмонелнн аглутинини, 2—3 пъти на антитоксичните противотела в антитетаничния серум и 5—8 пъти на антивирусните противотела срещу болестта на Ауески — смъртоносна болест по свинете. Според Кивалкина (1976) прополи­сът не само не отстъпва като адювант (стимулатор на имуногенезата) на „пълния

Отдавна е познат анестетичннят ефект на прополиса. Според Прокопович (1957) действието на 0,25% алкохолен екстракт от прополис, който предизвиква пълна безчувственост на заешката очна лигавица, е три пъти по-силно от ефекта на кокаина и 52 пъти от действието на прокаина. Когато се добави 0,03%-ов воден или алкохолен разтвор от прополис към 0,25%-ов разтвор от кокаин,

От досегашните познания за биологичната активност на компонентите на прополиса се предполага, че противогъбното (антимикотичното) му действие се проявява от пиноцембрина и от ацетата му, от р-кумаровата киселина, естера на ка­феената киселина, бензоената киселина и стилбените. Прополисът действува и срещу едноклетъчния паразит Tri­chomonas vaginalis — причинител на възпаления във влагали­щето на жената и на пикочния

Прополисът проявява разнообразни биологични свойства. Известно е, че действува противомикробно, противогъбно, анти­вирусно, противовъзпалително и анестезиращо, потиска расте­жа на растенията и прорастването на семената, стимулира ре­генерацията на тъканите, увеличава имунологичната реактив­ност на организма. Антимикробните свойства на пчелния клей са установени още през 1948 г. от Кивалкина. Тя изследвала действието на прополисовите екстракти по отношение на 74

Установено е, че основният компонент па прополиса са флавоноидите, но освен тях съдържа и редица органични кисели­ни, терпени, алдехиди, естери, алкохоли, етери, минерални ве­щества, аминокиселини и др. Флавоноидите съставляват над 25% от всички компоненти. Основното ядро на флавоноидите в прополиса е флавоновото (а). С цифри са означени въглеродните атоми — 1 е кислород­ният атом. Флавоноидите

Прополисът е смолисто вещество с жълтозелен до кафяв или тъмночервен цвят. При съхранение потъмнява, а под дей­ствие на слънцето губи пластичността си. При температура над 30° С е мека лепкава маса, а под 15° С — крехък и твърд. Има характерна смолиста миризма и възгорчив вкус, а структура­та му е плътна и нееднородна. Относителната му

Механизмът за събиране на прополиса от пчелите е описан подробно от Майер (1956). Пчелите захващат с устните си ор­гани смолата от пъпките и я изтеглят в дълга нишка, докато се скъса. След това откъснатото парче смола се обработва с кра­четата и се поставя в кошничките на крачетата, в които се пре­нася и цветният прашец. По