Трудовете на много автори доказчат, че маточното млечице притежава противомикробни свойства. Въпреки че то е биологичен продукт, съдържащ органични вещества — мазнини, захари, белтъци и други, които представляват добра среда за гнилостните бакте­рии, то не се разлага. Редица автори са изказали съмнение от­носно неговите антибактерийни свойства и неговата стерилност, като са имали предвид естествените условия,

Минерални вещества. В пчелния мед има много мине­рални вещества. Американски изследователи са установили, че светлите видове съдържат 4 пъти по-малко желязо, 2 пъти по-малко мед и 14 пъти по-малко манган. Румънски учени отбелязват 0,35 % съдържание на минерални вещества в нектарния мед и до 0,85 % в мановия. Данни за минералния състав на нашия мед

Всеки се е удивлявал на трудолюбието на пчелите, на тях­ната мирна напрегната работа през летните дни и висока самопожертвувателност. Не по-малко възхищение е предизвиквал у нас чудно ароматният, кехлибарено бистър пчелен мед със своята сладост и хранителни качества. По тази причина пче­лите и най-вече техният мед са привлекли вниманието на чо­века още в доисторическите времена.

Кръвен серум. Л. Н. Суродейкина намира, че количе­ството на глобулнновите фракции L1 и L2 в серума на кръвта се увеличава при венозно инжектирани зайци. Общото коли­чество на белтъците не се променя, но албумините намаляват. Вероятно тази промяна на глобулините оказва благоприятно действие при някои болни от анемия. Дихателна система. Внесено през устата или инжектирано, млечицето

Маточното млечице навлезе в медицинската практика не по обикновения път, по който минават другите лекарства на фар­макологично и експериментално проучване. То се въведе най- напред емпирично от пчелари и любители на новостите и се поде от видни лекари. Един от първите инициатори за него­вото клинично и биологично проучване е видният френски учен проф. Шовен. Големи

Маточното млечице има специфично значение за пчелния вид, но понеже в него се съдържат много вещества, които влияят върху организма на другите животни и човека, то е въз­будило интерес у много изследователи, които са го изпитали на себе си и на различни животни. Първите опити в това от­ношение, макар да носят черти на увлечение, съдържат

Добрите клинични резултати, които някои автори съобщават при лече­нието на бронхиалната астма се дължат на стимулирането на хипофизо надбъбречната система, придружено с инкреция на кортизол, либериране на хистамин и с потискане на имунната реактивност на организма. Инжектирането на препарати от пчелна отрова при болните от брон­хиална астма се провежда в областта между двете лопатки. Курсът

Зрелият мед е гъста полупрозрачна течност със силно сла­дък вкус и специфична приятна миризма. Той има относително тегло от 1,41 до 1,44 и на лакмус — кисела реакция. Цветът му се колебае от светъл като вода (акациев, люцернов), златистожълт (комонигов, ментов, еспарзетов), жълточервен янтарен (слънчогледов, от рапица) до тъмнокафяв (от гречиха). Цве­тът му зависи от

Лечението с пчелна отрова започва винаги след предварително изпитване чувствителността на болния към отровата и изключване на противопока­заните за апитоксинотерапия. Болни с повишена чувствителност не под­лежат на лечение. Внасянето на комплексната пчелна отрова или само на активните й съставки се извършва в лечебната практика по следните методи. Пчелоужилване. Най-старият метод, при който живата пчела сама

Медът е преди всичко храна с определени лечебно-диетични качества. Затова той няма строго определена доза както силно- действуващите вещества. Сведенията от литературата и опитът на много автори потвърждават това. Медът се дава с лечебна цел в дози, които варират в доста широки граници. Според повечето лечители средната единична доза за вътрешно при­ложение е около 30—35