Пчелната отрова, приложена в лечебни дози, предизвиква местни и общи явления. Местните явления се дължат на липоидната фракция — летливите вещества и хистамина, които се съдържат в нея. Ефектът от местните явления не се ограничава само в мя­стото, където е приложена отровата, а се разпространява и на по-отдалечени органи и системи. По нервнорефлекторен път отровата

Детските хипотрофии са дълбоки смущения в храненето на децата. Децата от най-ранна възраст изостават силно в развитието си, отслабват и придобиват старчески вид. В 1956 год. Саруи и Рафи са лекували 8 кърмачета с лиофилизирано маточно млечице, инжектирано подкожно. Всички деца с детска хипотрофия преди това били безуспешно лекувани с други лечебни средства. Млечицето било

Чувствителност на микроорганизмите. Пчел­ната отрова проявява твърде голяма антибактерийна активност. Чехълчето и други инфузории загиват момен­тално при въздействие с отрова, разредена 1:10000, а при разреждане 1:50000 — след 30 секунди. При това разреждане тя убива всички микроорганизми. Установено е обаче, че при разреждане 1:500000 отровата стимулира развитието на чехълчетата. Подобно двуфазно действие проявяват и други

Маточното млечице, приложено на хора, повишава апетита, усилва окислителните процеси и ускорява растежа. Под негово влияние организмът се развива по-бързо, напълнява, добива бодро настроение, увеличава съпротивителните си сили. Общоукрепващото действие на млечицето се отдава на не­говото богато съдържание на витамини, соли, микроелементи, незаменими аминокиселини и др. Счита се, че то регулира функ­циите на много жлези

Химичният състав на пчелната отрова е много сложен. Много научни работници са посветили своя труд за неговото изучаване (Нойман, Хаберман, Артьомов). Пчелната отрова съдържа вода (59 до 70%), белтъци, липоиди, органични съе­динения с малка молекула и минерални вещества. В белтъч­ната част са установени следните групи вещества: свободни аминокиселини, фракция 0—недостатъчно изучена, фракция I и фракция

Дозировката на маточното млечице се движи в границите на 2—3 до 100 и повече милиграма дневно. При тези дози то се понася леко и по правило не дава никакви смущения. Шовен приложил на хора по 12 г млечице и не наблюдавал други сму­щения освен стомашно-чревни разстройства. Ние прилагахме на бели мишки разтвор от маточно мле­чице

Лечението с пчелна отрова е също така старо, както и лече­нието с меда. Народите от дълбока древност познавали действие­то на пчелните ужилвания върху здравия и болния организъм. Народната медицина в много страни лекува с ужилвания от пчели. У нас отровата на пчелата е известна като „лечебна отрова“. В с. Караново, Бургаско, и в някои селища

Бронхиална астма. Повечето автори опре делят маточното млечице като невротропно средство, което влияе както на централната, така и на вегетативната нервна система. То по­вишава нейната трофична функция и нормализира тонуса на симпатикуса и парасимпатнкуса. Млечицето е изпитано и на болни, страдащи от бронхиална астма. Резултатите от наблюденията на редица автори са по­ложителни. Е. Б. Несмеянова

Пчелната отрова се отделя от специални жлези, разполо­жени в крайната част на коремчето на пчелата. Те са свързани чрез тясно каналче с жилото, което у пчелите е отбранително приспособление. То се състои от две хигинови неподвижни части, образуващи жлебче, един плъзгач и две подвижни хитинови иглици с 8—10 четннки. Този прибор е свързан с две

Общоукрепващото действие, което маточното млечице оказва върху организма, се отразява най-благоприятно на дейността на сърдечно-съдовата система. Млечицето нормализира съ­довия тонус. Особено добре се повлиявали хора с хипотонични състояния. При тях пониженото кръвно налягане се покачвало до нормата и се задържало дълго време след лечението. Редица експериментални и клинични наблюдения показват, че млечицето влияе благоприятно и