Пчелен мед

Маточното млечице се получава от незатворените маточни килийки. Има различни мнения по въпроса, кога трябва да става вземането. По-рано се смяташе, че е най-удобно да се взема млечице от килийки с 4—5-дневни личинки. Литак пре­поръчва да се вземат маточницн с 3-дневни личинки, тъй като съдържали най-много млечице — 250—300 мг. По-късно коли­чеството му намалява и

Получава се от нектара на цветните растения. Летейки от цвят на цвят, пчелите изсмукват с хоботчетата си от дъното на цветните венчета малки количества нектар. В медовото им стомахче (гушка) нектарът се смесва с ензими, а след това се отнасят във восъчните килийки на питите. Нектарът е сладък ароматичен сок, който цветовете от­делят от нектарниците.

Макар и рядко, публикуват се съобщения за отровен мед. В България са описани отравяния с мед на хора в района на Странджа (симптоми – гадене, повръщане, главозамайване), но без смъртен изход. Медът е получаван от нектара на расте­нието рододендрон понтикум (зеленика). Пръв е описал масово отравяне с мед древногръцкият пълководец и писател Ксенофонт в съчинението

Трудовете на много автори доказчат, че маточното млечице притежава противомикробни свойства. Въпреки че то е биологичен продукт, съдържащ органични вещества — мазнини, захари, белтъци и други, които представляват добра среда за гнилостните бакте­рии, то не се разлага. Редица автори са изказали съмнение от­носно неговите антибактерийни свойства и неговата стерилност, като са имали предвид естествените условия,

Минерални вещества. В пчелния мед има много мине­рални вещества. Американски изследователи са установили, че светлите видове съдържат 4 пъти по-малко желязо, 2 пъти по-малко мед и 14 пъти по-малко манган. Румънски учени отбелязват 0,35 % съдържание на минерални вещества в нектарния мед и до 0,85 % в мановия. Данни за минералния състав на нашия мед

Всеки се е удивлявал на трудолюбието на пчелите, на тях­ната мирна напрегната работа през летните дни и висока самопожертвувателност. Не по-малко възхищение е предизвиквал у нас чудно ароматният, кехлибарено бистър пчелен мед със своята сладост и хранителни качества. По тази причина пче­лите и най-вече техният мед са привлекли вниманието на чо­века още в доисторическите времена.

Кръвен серум. Л. Н. Суродейкина намира, че количе­ството на глобулнновите фракции L1 и L2 в серума на кръвта се увеличава при венозно инжектирани зайци. Общото коли­чество на белтъците не се променя, но албумините намаляват. Вероятно тази промяна на глобулините оказва благоприятно действие при някои болни от анемия. Дихателна система. Внесено през устата или инжектирано, млечицето

Маточното млечице навлезе в медицинската практика не по обикновения път, по който минават другите лекарства на фар­макологично и експериментално проучване. То се въведе най- напред емпирично от пчелари и любители на новостите и се поде от видни лекари. Един от първите инициатори за него­вото клинично и биологично проучване е видният френски учен проф. Шовен. Големи

Маточното млечице има специфично значение за пчелния вид, но понеже в него се съдържат много вещества, които влияят върху организма на другите животни и човека, то е въз­будило интерес у много изследователи, които са го изпитали на себе си и на различни животни. Първите опити в това от­ношение, макар да носят черти на увлечение, съдържат

Зрелият мед е гъста полупрозрачна течност със силно сла­дък вкус и специфична приятна миризма. Той има относително тегло от 1,41 до 1,44 и на лакмус — кисела реакция. Цветът му се колебае от светъл като вода (акациев, люцернов), златистожълт (комонигов, ментов, еспарзетов), жълточервен янтарен (слънчогледов, от рапица) до тъмнокафяв (от гречиха). Цве­тът му зависи от