Пчелен мед

Дозировката на маточното млечице се движи в границите на 2—3 до 100 и повече милиграма дневно. При тези дози то се понася леко и по правило не дава никакви смущения. Шовен приложил на хора по 12 г млечице и не наблюдавал други сму­щения освен стомашно-чревни разстройства. Ние прилагахме на бели мишки разтвор от маточно мле­чице

Бронхиална астма. Повечето автори опре делят маточното млечице като невротропно средство, което влияе както на централната, така и на вегетативната нервна система. То по­вишава нейната трофична функция и нормализира тонуса на симпатикуса и парасимпатнкуса. Млечицето е изпитано и на болни, страдащи от бронхиална астма. Резултатите от наблюденията на редица автори са по­ложителни. Е. Б. Несмеянова

Общоукрепващото действие, което маточното млечице оказва върху организма, се отразява най-благоприятно на дейността на сърдечно-съдовата система. Млечицето нормализира съ­довия тонус. Особено добре се повлиявали хора с хипотонични състояния. При тях пониженото кръвно налягане се покачвало до нормата и се задържало дълго време след лечението. Редица експериментални и клинични наблюдения показват, че млечицето влияе благоприятно и

Най-простата форма на използуване на млечицето е да се приема в пресен вид направо от маточниците. У нас и в други страни народът употребява млечице заедно с пилото. Много пчелари и сега препоръчват да се взема прясно млечице на­прави от майчините килийки веднага след изваждането им от кошера. Но понеже то се приемало в неограничени

През последните години твърде много се пише за лечебните свойства на маточното млечице. Увлечението е твърде голямо. Известни среди на Запад, които са материално заинтересовани, го представят като универсално лечебно сред­ство, способно да лекува всички заболявания. Тази заинтересова­ност е причина да се правят опити за неговото фалшифициране. Независимо от това може с право да се

Действие върху дихателната система. Доброто действие на меда като подпомагащо средство при лечение на белодробни заболявания и особено на горните дихателни пь тища е почти забравено. Медът не действува на причината на болестта, но в много случаи влияе благоприятно на нейното протичане. Няма експериментални данни, които да доказват, че медът потенцира действието на лекарствата. Редица

Действие върху раневия процес на кожата и лигавите ципи. Медът има подчертано действие върху раневия процес на външните телесни обвивки и лигавите ципи. За това свидетелствуват множество древни писмени памет­ници народни начини на лечение, клинични и някои експери­ментални наблюдения. В древноегипетските медицински паметници, открити от Г. Еберс и Е. Смит, медът се препоръчва като добро

Действие върху храносмилателната система. Хипократ, бащата на древногръцката медицина, използувал още преди 2500 години лечебното действие на меда при заболяванията на стомашно-чревния канал. В неговите трудове и в тру­довете на древните лечители са дадени немалко ценни съвети в това отношение. У нас в Търновско и Смолянско народът съветва при заболяване на стомаха да се вземат

Още от най-древни времена народите в различни страни из­ползуват лечебните свойства на меда. Немалка заслуга за това има и нашият народ. Той е установил лечебното действие на меда при много заболявания и го прилага във вид на различни форми. Прилага го вътрешно като храна и като лекарство за храносмилателната система. Препоръчва го за самостоятелно ползуване

Най-типична особеност на обикновената медоносна пчела е задружният живот в големи многохилядни семейства. В тече­ние на филогенетичното развитие е настъпила диференциация между членовете в семейството, като се обособяват различни индивиди по устройство и функции. Но морфологичното и функционалното обособяване между отделните членове в се­мейството не ги е разединило, а е създало още по-тясна взаимо­връзка между